Kezdőlap

Csecsetka Sámuel,

ág. ev. főiskolai tanár, szül. 1818. aug. 2. Beszterczebányán; az alsó gymnasiumot szülővárosában, a főgymnasiumot Miskolczon, a bölcseleti három tanfolyamot Selmeczbányán, a theologiát Pozsonyban és a jenai egyetemen (1843. okt. 25.-1844.) végezte. A theologiai szigorlatok után a tanári pályára készült és több úri családnál nevelő volt. 1851-ben a selmeczbányai lyceumhoz meghívták a magyar irodalom és világtörténet tanszékére; 1855-ben a pozsonyi ág. evang. főiskolához theologiai tanárnak választották és azóta ott működik mint az egyházjog és egyháztörténet ny. rendes tanára.

Stromszky Ferencz Sámuel ág. ev. superintendens életrajzát irta a Házi Kincstárba (1861.)

Munkája: Magyarhoni evangelikus egyházjogtan. Pozsony, 1887-89. (I. köt. 1. 2. füzet. II. k. 1. füzet. E mű a magyarhoni ev. egyházjognak teljes rendszerét nyujtja, történeti, bölcselmi és gyakorlati tanmód szerint, tekintetel az ev. egyház nyilvános hitvallásaira, a magyarországi ev. zsinatok kánonaira, az ev. egyházi főhatóságok végzéseire, az ide vágó országos törvényekre és a kormány rendeleteire.)

Kiadta a pozsonyi ev. főiskola Értesitőjét 1858. 1860. 1872-78-ban és a theologiai akadémia első Évkönyvét 1866-ban, a melyben A pozsonyi ev. főiskola történetéből cz. czikket irta.

Haan, Jena Hungarica 171.

M. Könyvészet 1887.

Mokos, Magyarországi Tanulók a Jenai Egyetemen 109. l. és önéletr. adatok.