Kezdőlap

Csécsi (Nagy) Imre,

ev. ref. tanár, a m. tud. akadémia lev. tagja, szül. 1804. nov. 28. Érkeserűn Biharmegyében;a gymnasiumot és felsőbb tudományokat a debreczeni ev. ref. collegiumban végezvén, a német nyelv tanulása végett egy évet Lőcsén töltött. Ezután Debreczenben a költészeti osztály köztanítója, majd az első éves deákok lectora, később senior lett. 1831-ben tanszékéről lemondott és Pestre jött az orvosi tudományok hallgatására; innét Bécsbe ment, hol 1837-ben orvostudorrá avattatott; azután Debreczenben az orvosi gyakorlatnak és a természettudományoknak élt és 1839-ben ugyanott az ásvány-, növény- és vegytan tanára lett s az iskola számára ásványgyűjteményt rendezett; e végből sokat utazott a bányavárosokban és Svájczban. A m. tud. akadémia 1844. decz. 4. választotta levelező tagjának. Meghalt 1847. júl. 23. Debreczenben. Gyászbeszédet Hanák János mondott fölötte a m. tud. akadémiában 1847-ben.

Természettudományi czikkei a Figyelmezőben (1839-40.), Athenaeumban (1840. Értekezés a fénysugarak polarizatiójáról) és a Hetilapban (1845.) jelentek meg.

Munkái:

1. A botanikai magyar műnyelv javításáról. Debreczen, 1824. (Akadémiai beköszöntő értekezés. 2. kiadás. 1834. U. ott.)

2. Dissertatio inaug. de fontium medicatorum principio efficaci. Vindobonae, 1837.

3. A természet ismeretének a tudományos műveltségre ható befolyásáról. U. ott, 1839. (Tanszékfoglaló.)

4. Tiszta erkölcstudomány. U. ott. 1842. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap. 2. kiadás 1844. 3. kiadás 1854. U. ott.)

5. Földünk s nehány nevezetesb ásvány rövid természetrajza, különös tekintettel a felsőbb polgári s középiskolák szükségeire. U. ott, 1842. (2. kiadás, Kecskemét. 1843. 3. kiadás. Debreczen, 1861. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap.)

6. Értekezés a dunamelléki helv. hitvallást követő egyházkerületbeni superintendens választás és egyházigazgatás tárgyában, figyelemmel Fáy András negyed-mutatójára. Kecskemét, 1843.

Kéziratban maradtak az általa tanított tudományok tankönyvei s egy monographia a villanydelejességről, melyből halálakor két iv már ki volt nyomtatva.

Toldy, Bibliographiája (Tud. Tár 1843. 489. 1814. 490.)

M. Akadémia Értesítője 1847. (Hanák János.)

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1847. 31. 42. sz.

Pesti Hirlap 1847. 922. sz.

M. Tud. Társ. Évkönyve VIII. 1845-47. (Toldy F.)

M. Tud. Társ. Névkönyve 1848. 91. l.

Ujabbkori Ismeretek Tára II. 246.

Ferenczy és Danielik, M. Irók. I. 82.

Csokonai Album 1861. 227. 266.

Szűcs István. Debreczen Város Történelme III. 967. l.

Szinnyei Repertóriuma. Term. és Könyvészete.

Uj M. Athenás.

Catalogus Bibl. Joann. Card. Simor 280.

Petrik Könyvészete és Bibliographiája.