Kezdőlap

Cseh-Szombati József,

orvostudor, Cs. Sz. József és Csajági Szőke Katalin fia; családja Nagyszombatból származott, innen vette föl a Szombati melléknevet; szül. 1748. júl. 11. Komáromban; iskoláit szülővárosában kezdte. Az 1763. nagy földrengés alkalmával az összedőlt ház romjai közűl az épen akkor rokonai látogatására jött Bessenyei György madari lelkész mentette ki. Pozsonyban folytatta tanulását, hol két évet töltött; innét a debreczeni ref. főiskolába ment és 1768-ban tanítójok lett az ifjú togátusoknak, kiket a latin és görög irodalomban és bölcseletben oktatott; később az iskola legfőbb hivatalára a seniorságra emeltetett. 1776. okt. elején útnak indult külföldi akadémiákra az orvosi tudományok tanulására. 1777. ápr. 30. érkezett Franekerába; 1778. márcz. a göttingai egyetemre ment; 1780. márcz. visszatért Franekerába, hol még két évet töltött el és a gyakorlati orvostudományokban tovább képezte magát. 1781. ápr. elején Párisba érkezett és a Hotel de Dieu és a Charité kórházakban orvosi és sebészi ismereteit bővítette; innét Strassburgba utazott, hol a hires Stoll orvos kórházában gyakornokoskodott. Ezután még Augsburgban és 1781. szept. 1-től Bécsben növelte orvosi tudományát, hol 1782-ben orvostudorrá lett. Hazájába visszatérve Pesten telepedett le s 1784. febr. 10. országos főorvos lett. Meghalt 1815. febr. 2. Pesten. Végrendeletében a debreczeni ref. kollegiumnak a chemia, botanica, mineralogia és technologia tanítására fölállítandó tanszékre 25,000 frtot, a pápai, sárospataki kollegiumokra külön-külön ezer frtot, a pesti ref. egyházra 4000 frtot hagyományozott.

Munkái:

1. Dissertatio inaug. medica de morbis glandularum secundum aetates. Viennae, 1781. (Ujra lenyomtatva: Diss. medicae Univ. Vidob. habita ad morbos chronicos pertinentes. Viennae, 1790. T. III. 219. cz. gyűjteményben.)

2. Petri Camperi Observationes circa mutationes quas subeunt calculi in vesic ex Belgico sermone in latinum transfudit publicique juris fecit. Pestini, 1784.

Horányi, Nova Memoria 710.

Néhai orvosdoctor Cseh-Szombathy József sirhalma. Pest, 1815. arczk. (Cs. Sz. J. élete és halotti tanítás Báthory Gábor ref. püspöktől, Fodor Gerzson nagy-kőrösi prot. halotti oratiója és Kovács József nagy-kőrösi pap latin elegiája.)

Alexander Koppi, Oratio... Pestini. 1815. (A bécsi egyetemen febr. 21. mondott beszéd.)

Katona, Historia Critica XLI. 572.

M. Kurir 1815. I. 16. sz. mell.

Ersch u. Gruber, Allg. Encyclopaedie XX. 274. (Rumy.)

Közhasznu Esmeretek Tára III. 443.

Szinnyei Könyvészete.

Fővárosi Lapok 1881. 197. sz. (Karacs Teréz.)

Figyelő XX. 162.

Tört. Tár 1888. 207. 208. l.)