Kezdőlap

Cselka Nándor,

pozsonyi kanonok, szül. 1834. júl. 10. Vámos-Mikolán Hontmegyében, hol atyja Cs. Károly jegyző s kántortanító volt; a gymnasium alsó osztályait Selmeczbányán a piaristáknál, az V. és VI. osztályt Esztergomban végezte; ekkor az esztergomi főegyházmegye növendékpapjai közé lépett és egy évre a pozsonyi papnevelő-intézetbe küldték; a 8. osztályra Nagyszombatba került; a theologiát Bécsben a Pázmányintézetben kezdte s a harmadik osztályt Pesten végezte. 1857. júl. 27. áldozópappá szentelték és Varbóra Hontmegyébe küldték káplánnak; 1858. jan. 28. Ujlakra helyeztetett át, 1858. aug. 5-től a fővárosban működött, előbb mint káplán, 1877. máj. 2. óta mint ó-budai plébános. IX. Pius pápa 1871. márcz. 7. saját aláirású brevével tüntette ki, 1872. máj. 23. pedig pápai kamarássá nevezte ki s ugyanazon év szept. 4. a roveredói tudományos akadémia megválasztotta tagjává. 1882. júl 22. a budapesti egyházkerület esperese, decz. 23. felhévizi prépost, 1890-ben pozsonyi kanonok lett.

Első munkája a pesti Növendékpapság Munkálataiban (XXI. 1857.) jelent meg. 1864-ől a Religiónak munkatársa volt és 1869. okt. 1-től 1872. decz. 31-ig szerkesztette e lapot; úgyszintén a Társulati Értesítőt (1867-69. Pesten Kubinszky Mihálylyal) és a Katholikus Kérdések 1872. évi folyamát. Irt más lapokba is.

Munkája: Egyházi beszéd, melyet a Szent-László-társulat védszentjének ünnepén tartott. Pest, 1869.

Álnevei: Darázs, Szúnyog stb. (a Religióban.)

Purt Iván, Cselka Nándor élete és működése, Bpest, 1888.

P. Hirlap 1888. 143. sz. (Spinoza.)

M. Nép 1888. 22. sz. arczk.

Ország-Világ 1888. 23. sz. arczk.

Religio 1890. 33. sz. és önéletrajzi adatok.