Kezdőlap

Csepregi Turkovitz Mihály idősb,

Magyarországból jött Erdélybe (Kolozsvárt lakott), hol mint Apafi Mihálynak kedves embere az ország sok terhes bajaiban hasznos szolgálatot tett.

Munkái:

1. Ama Szent Irás Feitegetesben hatalmas és igen tudos Doctornak G. Perkinsusnak A Lelki-ismeretnek akadekirol irott drága szép Tanitásnak Első könyvében, az akarmi okbol meg-félemlet és rettegő Lelki-esmeretnek meg-vigasztalásara és gyogitásara (igy), le-tött Istenes Orvoslasi. Amsterdam, 1648. (Mások által fordíttatta s kiadta.)

2. Tanácsi Tükör, az az, N. Gyulai Palnak eszes, okos, tanacsos, Oktato Levele... Szeben, 1663. (Az előszót Cs. Szebenben 1663. aug. 3. irta. Gyulai Pálnak ezt az eredetileg latinul irt levelét oly nevezetesnek tartották, hogy az erdélyi fejedelmek azt a váradi kapitányok előtt hivatalukba igtatásuk alkalmával egész 1660-ig, Várad elestéig, föl szokták olvastatni.)

Levele Debretei Márton héczei paphoz 1648-ból. (Hasznos Mulatságok 1837. II. 321. l. és Toldy F. Corpus Gram. ban.)

Bod, M. Athenas.

Figyelő VII. 296.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 343. 419.