Kezdőlap

Csepregi Turkovitz Mihály ifj.,

ev. ref. tanár és lelkész; az előbbinek fia, 1686-tól a franekerai egyetemen tanult; ev. ref. tanár volt a kolozsvári kollegiumban, hol 1691. szept. 10-től nyelveket, bölcseletet és később theologiát tanított és 1695. júl. 17. ugyanazon gyülekezetnek papja lett. Meghalt 1698-ban.

Munkái:

1. Dissertatio theol. De Sacramentis Foederis Operum Paradiso et Arbore Vitae. Franequerae, 1687.

2. Theses de Cautio Mosis. U. ott, 1688.

3. Pál Apostolnak A világi Gazdag Embereket idvezülni Tanitó Szent Tanátsa... Mellyet Ványai Gáspár Uram teste felett... megmagyarázott. Kolozsvár, 1702.

4. Halotti beszédek Tótfalusi Kis Miklós felett... U. ott, 1702. (Szatmári-Németi Mihály és Enyedi Mihály oratióival együtt. Czimlaptalan példányai léteznek.)

Bod, M. Athenas 310.

Weszprémi, Succinta Med. Biogr. IV. 376.

Katona, Historia Critica XXXII. 917.

Erdélyi Muzeum IX. 1882. (Szabó K.)

Tört. Tár 1886. 797.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 650. 653.

Prot. Szemle 1890. 191. l.