Kezdőlap

Cserey Adolf (Lukács),

bölcselettudor és gymnasiumi tanár, szül. 1851. okt. 28. Beszterczebányán Zólyommegyében polgári szülőktől; iskoláit szülővárosában kezdte s Egerben folytatta; itten 1869-ben belépett a cistercita-rendbe s a Lukács keresztnevet vette föl; mint növendékpap saját szorgalmából 1875-ben a budapesti egyetemen tanári vizsgálatot tett és 1881. decz. 12. ugyanott a természetrajzból s földrajzból tudorrá avatták. Tanári vizsgálatot még tett a vegytanból s a Gabelsberger-Markovics-féle gyorsirászatból is 1883-ban. Mint tanár működött 1874-től Pécsett, 1879-ben Baján (1879-80) és 1880-ban Székesfehérvárott. 1884. decz. 1. a rendből kilépve egy ideig Budapesten élt és corrector volt; ezután Enyedi Lukácshoz ment a Szegedi Napló szerkesztőségébe. 1885 óta a selmeczbányai ág. ev. főgymnasium tanára s a természetrajzi szertár őre, hol jelenleg is működik. Tagja a bécsi zoologiai s botanikai társaságnak.

Czikkei: Tortrix Pilleriana (a Baranyai gazdasági Lapokban 1878.), Az emberi test mesterséges eltorzításai különböző népeknél (Székesfehérvár cz. lapban 1879.), A virágzatokról (felolvasta a selmeczbányai természettud. társulatban), Ásatag harasztok osztályozása (felolv. a selymeczbányai földtani társulatban), A mohok szerepe a csapadék eloszlatásában (Selmeczbánya cz. lapban 1891.), Szitnya florája (felolvasta a természettud. társulatnál 1891.) Irt azonkivül fővárosi s vidéki napi s társ. lapokba.

Munkái:

1. Az Aplit kőzet elemzése. Székesfehérvár, 1881. (A gymnasium Értesítőjéből.)

2. Arcz- és tájkép fotografia. U. ott, 1882. (Különnyomat a székesfehérvári gymn. Értesítőjéből.)

3. Növényhatározó, vagyis vezér virágzó növények neveinek könnyű és biztos kikereséséhez, kezdők számára. Selmeczbánya, 1885.

4. Földrajz a gymnasiumok használatára. U. ott, 1888. Két füzet. (Némethy Károlylyal együtt. 3. jav. kiad. U. ott, 1890.)

Rovarhatározó cz. terjedelmes munkája sajtó alatt.

Cisterci-rend székesfehérvári gymn. Értesitője 1885. 68.

M. Könyvészet 1887-88.

Corvina 1890. 19. sz. és önéletrajzi adatok.