Kezdőlap

Cserey Ignácz (nagy-ajtai),

1848-49. alezredes és főparancsnok, Cs. Samu bardóczi királybiró és Ákosi Julia fia, kadarcsi, erdélyi származású; cs. és kir. százados volt a 33. gyalogezredben, midőn 1848-ban őrnagyi ranggal átlépett a honvédekhez; a szabadságharcz alatt Erdélyben működött. 1849. nov. 24. Aradon a haditörvényszék hét évi várfogságra itélte; (ekkor 46 éves volt). Miután fogsága ideje letelt, visszavonultan élt Komáromban, utóbb Erdélyben; jelenleg a budapesti honvéd-menház parancsnoka.

Proclamatiói:

1. Felszóllitás. Veszély fenyegeti a hont... (Kolozsvár, 1848. okt. 25. a honvéd-zászlóaljakat intéző központi bizottmány gyűléséből, ifj. Pataky Józseffel.) 4-rét féliv.

2. Polgárok, hazámfiai! Fel a harczra... (1848 végén) ivrét féliven.

1848-49-ki naplójegyzetei kéziratban vannak.

Magyar Hirlap 1849. 19. sz.

Kőváry László, Erdély Nevezetesebb Családai 64.