Kezdőlap

Cserey József (Imre), (nagy-ajtai),

r. kath. pap és tanár, Cs. Elek és Boér Krisztina fia; a humaniórákat Kolozsvárt végezte s 1770-ben Trencsénben a jezsuita rendbe lépett és Győrött folytatta tanulását; a rend föloszlatása után (1773.) világi pap lett és a nagy-szebeni gymnasiumban tanított; később Maros-Vásárhelyt plébános lett. 1794-1815-ig gyulafehérvári kanonok volt, midőn meghalt.

Munkái:

1. Gemma laus domus Pazmaniae auditoribus dum annuos honores divis sui tutelaribus Petro et Paulo anno a restauratione sui sexto salutis vero 1772 persolveret. Vindobonae.

2. S. Aurel. Augustinus religionis vindex dictione panegyrica celebratus. Budae, 1779.

3. Prima elementa Graecae grammatices, in usum gymnasiorum. Editio aucta et recognita. Cibinii, 1790.

4. A folyó és versbéli magyar beszédnek válogatott példáji, melyeket a tanuló ifjuságnak hasznára öszveszedegetett. U. ott, 1790-91.

5. Deutsche Chrestomatie zum Gebrauche der lateinischen Schulen für die Gymnasial-Classen. U. ott, 1790. (Három utóbbi munkájáért a királytól 1791. febr. 24. kelt irattal 50 arany jutalmat nyert.)

6. Istennek szeretete talpköve és bizonyítása az oltári szentség mélységes titkának. Kolozsvár, 1794.

7. Halotti beszéd, mellyel... gróf Haller Sigmond úrnak... szomorú végpompáját tisztelte. 1803. U. ott, 1804.

Hadi és más Nevezetes Történetek IV. 1791. 278. 279. l.

Horányi, Nova Memoria 721.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 237. Suppl. II. 101.

Katona, Historia Critica XLI. 645.

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 137. 139.

Nagyszebeni főgymn. Értesitője 1878. 9.

Petrik Bibliographiája.