Kezdőlap

Cseresnyés Sámuel (felső-őri)

ev. ref. gymnasiumi igazgató-tanár, szül. 1785-ben Encsencsen Szabolcsmegyében, hol atyja Cs. Sámuel lelkész volt; a grammatikai osztálybn atyja tanította, majd Kállóba, később Sárospatakra vitte, hol a bölcseleti, jogi s theologiai tudományokat hallgatta, egyszersmind több úri családnál nevelősködött. Mint primarius 1811-ben M.-Keresztesre ment tanítónak. 1813. szept. a sárospataki főiskolába hivták meg, hol két évig a humaniórákat, azután a jogot tanította, 1817. aug. 22. a szatmári ref. gymnasium igazgatója lett, egyúttal mint tanár 38 évig működött. Meghalt 1855. aug. 11. Szatmárt kolerában. Egyházmegyei tanácsbiró is volt.

Mathematikai czikkei a Tudom. Gyűjteményben jelentek meg; irt egy dalt a Regélőbe (1834. 21. sz.)

Munkái:

1. Halotti prédikáczio b. Wesselényi Jozsef felett 1826... (Többekkel együtt.)

2. Halotti emlék, melyet... kisdobronyi Isaák Sámuel... sirja feletti tiszteletből emelt. Nagy-Károly, 1836.

Munkái legnagyobbrész kéziratban maradtak, igy péld. a költészeti és szónoklati osztály számára a tisztántúli ref. egyházkerület megbízásából kidolgozott kézikönyvei.

Szombathi, Historia Scholae Sarospatak. 230-239. l.

Kiss Kálmán, Szatmári ref. Egyházmegye története. Kecskemét, 1878. 353. 808.

Petrik Bibliogr.

Sárospataki Lapok 1890. 50. sz. (László János.)