Kezdőlap

Cserhalmi István,

győri ág. ev. tanító, szül. 1843. okt. 5. Győrött, hol az alsóbb iskolákat elvégezvén, 1860-ban a soproni ev. tanítóképző-intézet növendéke lett. A felsőbb három tanfolyam után 1863-ban felsőbb népiskolára képesítő tanítói oklevelet nyert. 1864-ben a nevezett intézetben mint segédtanító nyert alkalmazást és azon évben a Purgly-családnál Sövényházán nevelő lett, honnét 1865-ban a győri ág. evang. egyház tanítóvá választotta s azóta ott működik.

A győrvidéki tanító-egyletnek keletkezése óta munkás tagja s 1881 óta jegyzője.

Az egylet által kitűzött pályakérdésekre: Mit tegyen a tanító, hogy a családi nevelés a tanító működésének segítségére legyen és Hogyan vétethetik eleje a vallásbeli türelmetlenségnek, ha az iskolai növendékek között észlelhető volna, sikerült megfejtéseért pályadíjat nyert és ezen értekezései az egylet Értesítőjében jelentek meg.

Munkája: A győri ev. egyház története. Győr, 1885. (A Győri Közlönyben 1885. 95-97. sz. is megjelent.)

Egyház Egyetemes Névtára Bpest, 1891. 93. l. és önéletrajzi adatok.