Kezdőlap

Cserháti Sándor,

a m.-óvári gazdasági akadémia tanára, szül. 1852. szept. 14. Győrött; az alreáliskolát ugyanott, a felső osztályokat Pozsonyban végezte. 1869-71-ben gazdasági gyakornok, 1871-73-ban a m.-óvári gazd. akadémiának, 1773-74-ben a hallei, 1874-75-ben a lipcsei egyetemnek hallgatója volt. 1875 őszén neveztetett ki a m.-óvári m. kir. gazdasági akadémia segéd-, 1878-ban pedig rendes tanárává.

Mezőgazdasági czikkei a Mezőgazdában, Gazd. Lapokban, Földmivelési Érdekeinkben, P. Naplóban (melynek 1880-82-ben földmivelési rovatát szerkesztette), Dohány Ujságban és a Mezőgazdasági Szemlében jelentek meg. 1890. szept. 30-tól a Köztelek cz. budapesti gazdasági lapnak egyik állandó rovatvezetője.

Munkái:

1. A szarvasmarha táplálkozása. Kühn J. után németből ford. M.-Óvár, 1877.

2. A phylloxera vastatrix. A földm.-, ipar- s kereskedelemügyi miniszterium megbizásából. Bpest, 1880.

3. A trágyázás alapelvei. U. ott, 1886. (Dr. Kossutány Tamással együtt.)

4. Mily módon lehetne a kisbirtokosok között az okszerű gazdálkodást legsikeresebben terjeszteni? M.-Óvár, 1888. (Különny. a Mezőg. Szemléből.)

5. Talajjavító növények. Bpest, 1889. (Különny. a Természettud. Közlönyből.)

6. A gabona-félék termesztése. U. ott, 1889. 42 rajzzal.

7. Jelentés a m. óvári gazdasági akádémia kisérleti telepén az 1886-88. években végrehajtott növénytermelési kisérletekről. M.-Óvár, 1889. (Szilassy Zoltánnal együtt.)

8. A csalamádé termelése, bevermelése és etetése. U. ott. 1891.

Szerkeszti a Mezőgazdasági Szemlét 1883 óta Kossutány Tamással Magyar-Óvárott.

M. Könyvészet 1887.

Daday, M. Állattani Irodalom 1870-80. és 1881-90.

Kayser, Bücher-Lexikon XXV. 265.

Corvina 1891. 11. sz. és önéletrajzi adatok.