Kezdőlap

Cserni Béla,

bölcseletdoktor, főgymnasiumi tanár, szül. 1842. aug. 12. Nagy-Szebenben; előbb főelemi tanító volt, 1871 óta a gyulafehérvári kath. nagygymnasium tanára, hol a természetrajzot, természettant és mennyiségtant adja elő; egyszersmind az alsófehérmegyei tört., rég. és természettudományi társulat vál. tagja s könyvtárának, múzeumának őre s ásatásainak vezetője; a m. kir. állami rovartani állomás állandó tudósítója.

Értekezései: A külön nemű összetett kőzetek meghatározása (Gyulafehérvári gymnasium Értesítője 1877.), Gyulafehérvár környékének növényzete (u. ott, 1879.), A mikroskop az iskolában és a háztartásban (u. ott, 1882), Kiméljük a hasznos állatokat (u. ott, 1885.), Gyulafehérvár környékének faunája (Alsófehérm. tört. társ. I. Évkönyve 1888-89.), Apuleumi maradványok (u. ott, IV. 1890.)

Munkái:

1. Német irálytan vezérfonala középtanodák számára. Első rész. A prózai irálytan. Pest, 1873.

2. Eszmék a föld felületének változásairól. Gyulafehérvár, 1881. (Bölcselettudori értekezés.)

3. A parthenogenesis és metagenesis a növényországban. Bpest, 1887.

Szerkeszti a Közművelődés cz. kath. irodalmi társulat közlönyét 1878. okt. 5-től Gyulafehrvárott többekkel együtt, mely lapban számos czikke, humoreszkje sat. jelent meg neve és Cs. B. jegyek alatt.

Gyulafehérvári kath. gymn. Értesítője 1872-91.

Petrik Könyvészete.

Kiszlingstein, M. Könyvészet II. 57.

Századok 1888. 196.

Wutz Névkönyve.