Kezdőlap

Csernovics Péter (mácsai és kis-oroszi), temesi gróf

főispán, Cs. Pál kir. tanácsos fia, szül. 1813. márcz. 13.; Pancsován kezdte iskoláit rokona Mihajlovich tábornok felügyelete alatt; folytatta Debreczenben, később a pozsonyi akadémián és bevégezte otthon Mácsán. 1843-ban a politikai pályára lépett mint Aradmegye országgyűlési követe. 1845-ben keleten és a szent földön utazott Batthyány Lajos gr., Almásy György gr. és Wenkheim Béla báró társaságában. 1848-ban temesi gróf, főispán és Kikindán kir. biztos lett. A szabadságharcz után visszavonult birtokára Mácsára. Az 50-es évek elején a magyar szinészetnek Aradon való meghonosítása körül kiváló érdemei voltak. 1865. 1869. és 1872-ben országgyűlési képviselő is volt. Később mácsai birtokát eladta és Főnben Torontálmegyében vonta meg magát vejénél Mocsonyinál.

Arczképe kőnyomatban Wagner József műkereskedésében jelent meg 1848-ban Pesten és 1857-ben kőre rajzolta Barabás és névaláirásával megjelent a Sárosy Albumában.

Munkája: A nemzetiségi kérdés a jelen és jövő szempontjából. Irta Cs. Pest, 1861.

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 148.

Sárosy Gyula, Az Én Albumom.

M. Évlapok I. 1857. 37. l.

Petrik Könyvészete.

Váli B., Aradi Szinészet Tört. 63.