Kezdőlap

Cserny Károly,

főgymnasiumi tanár, szül. 1837. jan. 17. Beszterczebányán; a gymnasiumot szülővárosában, Selmeczen, Pozsonyban és Nagy-Szebenben végezte 1844. szept. 15. Ezután a bécsi egyetemen másfél évig jogtudománynyal, negyedfél évig classica philologiával foglalkozott; utóbbiból tanári vizsgát tett 1861. márcz. 14. Bécsben és kiegészítőleg Pesten 1866. okt. 13. Helyettes tanárnak 1860. okt. 6. neveztetett ki a beszterczebányai kir. főgymnasiumhoz; ugyanott 1862. máj. 17. rendes tanár lett; 1867. júl. 17. a pozsonyi főgymnasiumhoz helyezték át, hol jelenleg is működik.

Programmértekezései: De Horatii carm. II. 20. brevis disputatio (Beszterczebányai gymn. Értesítője 1861.); De Cicerone causarum patrono epistola ad affinem és De M. Tullii Ciceronis oratione pro Murena habita (Pozsonyi kir. kath. főgymn. Értesítői 1870. és 1883.) Ezeken kivül nehány birálat, értekezés és czikk különféle hirlapokban és folyóiratokban.

Munkái:

1. Tirocinium poeticum... in usum scholarum Pestini, 1872.

2. Magyarázó jegyzetek és szótár a Tirocinium poeticumhoz. U. ott, 1872.

3. Szabó Szilveszter Magyar-latin szótárának birálata. Győr, 1879.

4. Latin stilusgyakorlatok a gymnasiumok középosztályai számára. I. rész, különösen az V. osztály számára. Pozsony, 1882. (Dávid Istvánnal együtt. Ism. M. Tanügy XI. k. 2. jav. kiadás. U. ott, 1887.)

5. Latin stilusgyakorlatok a gymnasiumok középosztályai számára. II. rész, különösen a VI. oszt. számára. U. ott, 1883. (Dávid Istvánnal együtt. Ism. Egy. Philol. Közlöny 1883-84. 2. javított kiadás. U. ott, 1888.

6. Latin stilusgyakorlatok (III. rész.) a gyamnasiumok felsőbb osztályai számára, különösen VII. és VIII. osztály számára. Pozsony és Bpest, 1891. (Dávid Istvánnal együtt. Ism. Egy. Philol. Közlöny.)

Petrik Könyvészete.

Horváth Ignácz Könyvészete 1883. 1889.

M. Könyvészet 1886. és önéletrajzi adatok.