Kezdőlap

Csertő (Csubák) Antal,

kegyesrendi főgymnasiumi tanár, szül. 1856. okt. 27. S.-A.-Ujhelyben Zemplénmegyében; a gymnasium hat osztályát szülővárosában elvégezvén, 1874. szept. 8. a kegyestanító rendbe lépett. A váczi ujoncznevelőben eltöltött próbaév után a gymnasium 7. osztályára Kecskemétre, a 8-ra Koozsvárra, a theologia tanulására Nyitrára küldetett, mire 1880. júl. 4. misés pappá szentelték föl. A classica philologia tanulmányozásával 1879-81-ben a budapesti egyetemen foglalkozott és tanári alapvizsgálatot tett. 1881-82-ben mint helyettes tanár a nagy-károlyi gymnasiumban nyert alkalmazást és az 1884-85. tanévre a szegedi főgymnasiumba helyeztetett át. Meghalt 1886. okt. 25. Szegeden.

Irt egy nagyobb értekezést: A görög jog és törvénykezés fejlődése, különös tekintettel az attikaiaknak a főbenjáró bűnöknél alkalmazott perrendtartására. (Nagy-Károlyi r. kath. nagygymn. Értesítője 1883. és 1884.)

Kegyes-Tanitórend Névtára 1885.

Kalmár Endre, Elhunyt Rendtagok Kegyeletes Emlékezete. Bpest, 1887.

Önéletrajzi adatok és gyászjelentés.