Kezdőlap

Csery József (cseri),

a budapesti egyetem könyvtárának őre és Zólyommegye táblabirája, Cs. Ferencz és Gajdos Erzsébet fia, szül. 1807. szept. 11. Korponán Zólyommegyében; a gymnasiumot szülőhelyén és Léván végezte; 1824-ben a piarista-rednbe lépett, 1827-ben azonban megvált a szerzettől és a bölcseleti tudományok hallgatása végett Szegedre ment. Jogi pályáját Pesten végezte; 1833-ban kir. táblai jegyzővé, 1837-ben ügyvéddé esküdött föl. 1836-ban a pesti egyetemi könyvtárnál mint irnok nyert alkalmazást; egyúttal 1845-ben könyvvizsgáló (censor) is volt. 1849-ben az egyetemi könyvtár őrévé neveztetett ki. Meghalt 1866. szept. 23. Pesten.

Már tanuló korában 1829-ben kezdett verselni és latin pásztori versekkel lépett föl az irodalomban; azután még több latin és magyar verset és néhány jelentéktelen színművet is irt. Történeti s irodalomtörténeti czikkei: Pótlék Fejér György munkáihoz (Uj M. Múzeum 1853. I. 364.); Hont vármegye régi tisztviselőinek emlékezete (Uj M. Múzeum 1860. II.); nagyobb értekezése: Korpona városának ismertetése (M. Tudom. Értekező 1862. és a Győri Tört. és Rg. Füzetek II. IV. 1863-68.); ugyanott közölte az 1606. országgyűlés naplóját (III. 1865.)

Munkái:

1. Carmen bucolicum honoribus spect. ac gen. dni Stephani Vedres, i. cottus Csongradiensis tb. jud. assessoris... allodii Vedresháza conditoris occasione encaeniorum ibidem die 2. Julii anno 1829. celebratorum in tesseram sinceri cultus gratique animi devotissime sacratum. Szegedini.

2. Ecloga ill. ac. rev. dno Francisco Laicsák episcopo Magno-Varadiensi... dum lyceum et gymnasium Szegediense 20. julii anno 1829. inviseret, a philos. auditoribus humillime oblata. U. ott.

3. Epicedium, quod in moestissimum aug. Francisci I. Austriae imperatoris et Hungariae etc. regis, die 2. martii 1835. vita pie functis obitum, piissiis ejusdem manibus sacrum esse voluit. Pestini.

4. Syllabus vocabulorum sub capitibus de generibus et declinatione nominum, nec non de praeteritis ac supinis verborum, in grammaticae parte II. comprehensis occurrentium, idiomate hungarico et germanico explanatorum. U. ott, 1835.

5. Vocabula, in grammaticae parte III. occurrentia, idiomate hungarico et germanico explanata. U. ott, 1836. (és 1840., 1845. U. ott.)

6. Prosa versuum, de generibus et declinatione nominum, nec non de praeteritis ac supinis verborum et grammaticae classe II. regni Hungariae tradi solitorum; una cum subiectis vocabulorum hungarico et germanico idiomate significatibus. U. ott, 1835.

7. Carmen quo ser. caes. Hungariae et Bohemiae reg. haer. principi, et archi-duci Austriae dno Josepho regni Hungariae palatino... de felici e diuturnis comitiis Posoniensibus 1836. 4. maii Budam reditu cum profundissima veneratione gratulatur. U. ott.

8. Carmen heroicum. Exc. ac. ill. dno Gabrieli e comitibus Keglevich de Buzin, incl. praesidis munus anno 1836. die 22. augusti solenniter auspicaretur. U. ott.

9. Prosa versuum, de quantitate syllabarum. in grammaticae classe IV. regni Hungariae tradi solitorum; una cum subiectis vocabulorum hungarico et germanico idiomate significatibus. U. ott, 1838. (2. kiadás. 1842. 3. k. 1843. 4. k. 1845. U. ott.)

10. Prosa versuum, vagy a nevek nemeiről s hajlításáról, nem különben az igék mult idejéről és hanyatszavairól szólló szabályok magyarázata; az előforduló szavaknak magyar és német ajkú kifejezésével együtt. II. latin oskolára. U. ott, 1841. (2. kiadás. 1844. 3. k. 1845. 4. k. 1848. U. ott.)

11. Prosa versuum, vagy a hangmértékről szólló szabályok magyarázata. Az előforduló szavaknak magyar és német ajkú kifejezésével együtt. IV. latin oskolára. U. ot, 1846.

Fejér Györgynek a Codex Diplomaticus szerkesztésében nagy segítségére volt.

Kéziratban: Historia c. r. scientiarum universitatis Pestiensis, (ivrét 4 kötet, mely azonban csak az 1680. évig terjed, megvan a budapesti egyetemi könyvtár kéziratai közt.)

Pesti Hirlap 1845. 523. sz.

Ferenczy és Danielik, Magyar Irók I.

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 153. 157.

Fővárosi Lapok 1866. 219. sz.

Budapesti Egyetem Kéziratainak Czímjegyzéke 189.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.