Kezdőlap

Csesznák Benő,

alezredes, a honvédelemügyi m. kir. miniszteriumban osztályvezető, szül. 1845-ben Zalamegyében; tanulmányait az olmüczi tüzérségi intézetben kezdte s a bécsi hadi iskolában végezte; katonai szolgálatba 1863-ban lépett, 1866-ban mint huszárhadnagy a custozzai csatában a Pulz-dandár hires lovas támadásaiban részt vett. 1870-ben a honvédséghez lépett át. 1873-ban tanár lett a Ludovica akadémián, midőn a katonai irodalom terén is működött. Majd segédtiszt volt a pozsonyi és kassai kerületnél, tanár a törzstiszti tanfolyamban, zászlóalj-parancsnok Nagy-Kanizsán; 1887-től kezdve pedig a honvédelemügyi miniszterium IV. ügyosztályát vezeti. Ügykörébe tartoznak a népfelkelés szervezése, nyilvántartáa és a népfelkelést érintő összes ügyek. A Ludovica Akadémia cz. katonai szakfolyóiratban (II. 1875.) jelent meg értekezése: Észleletek a tábori tüzérség leendő harczászatáról, szervezéséről és a tábori lövegeknek legujabbkori fejlődéséről.

Munkája: Az Uchatius-ágyúk leiársa, a külföldi ágyúkkal összehasonlítva. Bpest, 1877.

M. Könyv-Szemle 1877. 130.

M. Salon X. 1889. arczk.