Kezdőlap

Csicsáky Imre,

csanád-egyházmegyei áldozó-pap és nevelő, szül. 1860. aug. 21. Bács-Almáson; középiskoláit Kalocsán végezte s a papi pályára lépvén, a theologiát részben nagybátyja, dr. Csicsáky József prépost és bács-almási plébános vezetése alatt magán úton, részben Kalocsán, két évig pedig mint a központi növendékpapság tagja a budapesti egyetemen hallgatta, hol a növendékpapok magyar egyházirodalmi iskolájának elnöke volt. 1883. júl. 1. misés pappá szenteltetett föl, ezután egy évig Futtakon mint segédlelkész működött. 1884 óta Csekonics Endre gróf gyermekei mellett nevelő s 1889. átlépett a Csanádegyházmegye kötelékébe.

Értekezései leinkább a theologiai költészetre vonatkoznak és megjelentek a M. Koronában (1881. 150-163. A jelenkor költészete Olaszországban, Dél-Walesi vértanuk, Stuart Mária életrajza), Religióban (1884. 1887. A szentirás költészetéről, Stellae cadent de coelo cz. értkezés, Dechamps mechelni érsek életrajza ford. Journal de Bruxelles után), a központi növendék-papság Munkálataiban (1884. Weber Dreizehnlinden eposzának méltatása) és az Egyet. Philol. Közlönyben (1885-86. A bibliai költészet metrikája), Főv. Lapokban (1884. 1887-88. költemények.), M. Államban (1885. 1888. 1890.), M. Szemlében (1889.), Kath. Hittud. Folyóiratban (1889-90.)

Munkái:

1. Egy év Párisban vagy az ész ellenmondásai. Elbeszélés francziából ford. Bpest, 1882.

2. A szokás legyőzi a természetet. Elbeszélés olaszból ford. U. ott, 1882.

3. Emlékezések a Bács-Almáson emelt kápolnának felszentelése ünnepére. U. ott, 1882. (Kalocsai Alánnal együtt.)

4. Jeremiás siralmai, a Vulgata nyomán a héber szöveg egybevetésével. U. ott, 1885. (Előbb a M. Államban jelent meg.)

5. Emlékversek... a csitói kápolnának... megáldatása... alkalmára. U. ott, 1886.

6. Aestetikai tanulmány Alighieri Dante Divina Commediájának III. része az Il Paradiso felett. Temesvár. 1886. (Különnyomat a Bölcs. Folyóiratból. Ism. Szépir. Kert. Angyal János.)

7. Alighieri Dante Divina Commedia művének harmadik része, a Paradicsom (III. Paradiso.) U. ott, 1887. (Ism. Angyal János a Szépirod. Kertben 1886. Egyetértés 263. Kath. Szemle 375. Religio 1887. I. Bud. Szemle LII. Bölcs. Folyóirat 311. l. Irod. Szemle 4. sz.)

8. Beatrice mint az egyház jelképe Dante Divina Commedia művében, jelesül a Purgatorio XXVIII-XXXI. énekében. Bpest, 1887. (Ism. Szépir. Kert 45. 46. Religio II. 45. sz.)

9. Csicsáky Imre Költeményei és kisebb műfordításai spanyol, olasz, franczia, angol, német költőkből és a szentirásból. 1882-87. Temesvár, 1888. (Ism. Főv. Lapok 335. sz. Egyetértés decz. 2. M. Állam 126. sz.)

10. Dante politikája. Bpest, 1888 (Ism. Bud. Hirlap 298. sz. Religio II. 47. sz.)

11. Dante bölcselete. Temesvár, 1888. (Különnyomat a Bölcseleti Folyóiratból. Ism. Religio II. 50. sz.)

12. Dante orthodoxiája. Bpest, 1890. (Különny. a M. Államból. Ism. Kath. Egyházi Közlöny.)

13. Dante theologiája, dr. Hottinger Ferencz művei nyomán. U. ott, 1891.

14. Dante és Olaszország városai. 1. füzet. Róma. U. ott, 1891.

Egy ideig a Voce della Verita olasz lap munkatársa volt, hova a magyar egyház-politikai ügyekről leveket irt (1883.)

Horváth Ignácz Könyvészete 1886.

M. Könyvészet 1886-87.

Schematismus Colocensis 1887.

M. Sion 1888. 297. l. és önéletrajzi adatok.