Kezdőlap

Csikay Imre,

ev. ref. lelkész és főesperes, szül. 1820. nov. 8. Kecskeméten, hol iskoláit végezte s 1845-ben az első grammatikai, 1846-ban pedig mint senior a II. és III. osztályok tanításával bizatott meg. Innen 1846 őszén Bécsbe ment, hol a prot. theologiai intézetben a papi s az egyetemen a bölcseleti tudományokat hallgtta. 1847-ben Sárközy Kázmér gyermekei mellett nevelősködött és az ez évi országgyűlést Pozsonyban élte át. 1848 tavaszán a kecskeméti főiskolánál theologiai segédtanár lett. Midőn az ifjuság a haza zászlói alá sereglett, Polgár Mihály püspök mellett káplán s egyszersmind nemzetőr lett. A szabadságharcz után ismét segédtanár volt. 1851-ben a nagykőrösi iskolához hivatott tanárúl; 1856-ban pedig dunavecsei pap lett. Az 1859. cs. pátens végett sok kellemetlenségnek volt kitéve az akkori császári hivatalnokok által. 1860. ápr. egyházmegyei aljegyző, 1863-ban főesperes lett és jelenleg is mint pap Duna-Vecsén működik.

A Fördős Lajos által az 50-es években szerkesztett. Különféle viszonyokra vonatkozó Papi Dolgozatokban és a 70-es években a Kecskeméti Lelkészi Tárban több egyházi beszéde jelent meg. Egy czikkét közölte a Vasárnapi Ujság is 1856-ban.

Munkája: Vezérfonál a biblia ismeret és történethez Palestina földrajzával. A prot. algymnasium I. és II. oszt. számára. Kecskemét, 1855.

Uj M. Athénás.

Tóth Sámuel, A magyarországi ev. ref. egyház Egyetemes Névtára 1886-ra.

Petrik Bibliogr.