Kezdőlap

Csiky Lajos (alsó-csernátoni),

a debreczeni ev. ref. theol. akadémia tanára, Cs. Kálmán testvéröcscse, szül. 1852. aug. 5. Kenderesen Hevesmegyében; a gymnasium hat osztályát Budapesten és Kecskeméten, a bölcseletet és theologiát Debreczenben végezte. 1873. okt. Tisza Kálmán családjához ment nevelőnek Gesztre, hol két évet töltött. 1875 őszén külföldre indult és Edinburghban másfél évig, Bázelben ugyanannyi ideig volt és mindkét helyen a theologiai tudományokat és egyházi életet tanulmányozta. 1878 nyarán a debreczeni főiskolához theologiai segédtanárúl hivatott meg; 1881 tavaszán rendes hittanár és 1885. máj. 1. a debreczeni theologiai s jogi akadémia igazgatója lett.

Irodalmi működését már debreczeni hittanhallgató korában megkezdte Révész Imre Figyelmezőjében (1872.) és a Prot. Egyh. és Isk. Lapban (1872.); majd Edinburghból 1876-tól fogva az Evang. Prot. Lapba sok czikket irt. Jelen volt 1877-ben a tübingai egyetem négyszázados jubilaeumán és onnan tudósításokat küldött a Pesti Naplóba (229. sz.) s Pester Lloydba; működött még a Prot. Lapnál, mely utóbbinak 1885 elejétől szerkesztőtársa s 1887 óta szerkesztője lett. Székfoglaló értekezése: A három első századbeli keresztyének nyilvános isteni tisztelete (a debreczeni főiskola Értesítőjében 1882.); egyházi beszédei a Czelder Márton-féle Evangyéliumi Lelkészi Tárban és a Szász Gerő-féle Prédikátori Tárban jelentek meg. Irt még kisebb czikkeket a Protestans Szemlébe (a belmissiói levelek és viták), Téli Ujságba és a Protestans Papba (egy ima); felolvasásai a debreczeni lapokban és a hittanhallgatók Közlönyében vannak közölve. Dr. Somerville skót lelkésznek magyarországi missiói utját a londoni Quarterly Registerben irta le.

Munkái:

1. A short account of the Hungarian reformed church. Edinburgh, 1877. (Felolvasás.)

2. A skót szabad egyház ismertetése. Debreczen, 1877.

3. Az öreg doktor. Németből ford. Bpest. 1879.

4. Krisztus az üdvre vezető út. U. ott, 1879.

5. Diakonissa-ügy. Bpest, 1879. (Különnyomat az Evang. Prot. Lapból.)

6. Traktatusok, vagyis a nép számára irt rövid vallásos értekezések és az ezeket terjesztő társulatok története. U. ott, 1880.

7. Kristóf vén kintornája. U. ott, 1880.

8. Isten iránti takarékosság. U. ott, 1880.

9. Jó tanácsok a szolgák számára. U. ott, 1880.

10. Egy perczed sem jut imádkozásra. U. ott, 1880.

11. Olyan jó feleség. U. ott, 1880.

12. Jézus szavai az elfáradtakhoz. U. ott, 1881.

13. Hit, remény és szeretet könyve. U. ott, 1884. (Imádságok. 2. bőv. kiadás. U. ott, 1889.)

14. Egyházi beszéd Zwingli Ulrich reformátor születésének négyszázados emlékére. Debreczen, 1884.

15. Lelkészavatási egyházi beszéd. U. ott, 1884. (aug. 21. történt lelkészszé avattatása alkalmával.)

16. Imádságtan. (Euchetica.) U. ott, 1886.

17. Bizottsági jelentés az egyetemes presbyterián szövetségről a magyar ev. reform. egyház konventjéhez. U. ott, 1884. (Névtelenűl.)

18. Emlékkövek a kisperegi ev. ref. egyházközség százados fennállásának 1887. okt. 23. örömünnepélyéhez. Debreczen, 1887.

19. Beszéd, melyet a debreczeni ev. ref. főiskolában főtiszt. és nagys. Révész Bálint urhoz, a tiszántúli egyházker. püspökéhez... élete 70. évének betöltése alkalmával 1886. jan. 16. modnott. U. ott. (Több más alkalmi beszéddel együtt.)

20. Apologetikai előadások a keresztyénség alapigazságairól. Bpest, 188. (Luthardt Kristóf Ernő után ford.)

21. A rokonság és sógorság fokainak számítása, tekintettel a magyarországi törvényesen bevett és elismert vallásfelekezetek jogviszonyaira. U. ott, 1889. (Ism. Dunántúli Prot. Lap 1890.)

22. Soovári Soós Gábor emlékezete. Debreczen, 1891.

Sajtó alá rendezte Révész Bálint Egyházszertartási beszédeit (Bpest, 1889) és Dávidházy János, A lelkipásztor teendői a presbyteriumban cz. művét. (Debreczen, 1889.)

Kéziratban v. nagyobbrészt kőnyomatban tanítványai számára vannak: A theologiai tudományok encyclopaediája, Vallástörténelem, Belmissió, Lelkipásztorkodástan, Egyházszónoklattan, Egyházszertartástan, Katechetika s Keresztyén erkölcstan.

Jeleneleg Révész Bálint ref. püspök irodalmi hagyatékát rendezi sajtó alá.

Balogh Ferenc, M. Prot. Egyhztörténet Irodalma 75. 79.

M. Könyv-Szemle 1877. 130.

Tipray, M. Irodalom 1879.

Horváth Ignácz Könyvészete 1884. 1886. 1889.

Magyar Könyvészet 1886-87. 1889.

Kiszlingstein, M. Könyvészet II. és önéletrajzi adatok.