Kezdőlap

Csillag Gyula (etre-karcsai),

jogdoktor a magyar földhitelintézet ügyésze, egyetemi rendk. tanár, szül. 1851. aug. 6. Kecskeméten,hol atyja Cs. Benő megyei titkár volt; tanult Egerben, Budán és Pesten az egyetemen. 1874-ben jogdoktor és ügyvéd, 1876-ban a budapesti egyetemen a telekkönyvi rendtartás magántanára lett. 1872 óta a magy földhitelintézet ügyésze. A kormány megbízásából utazásokat tett Német-, Francziaországban és Belgiumban a jelzálogi intézmények tanulmányozása végett. Ezen alkalomból a párisi Société de legislation comparé megválasztotta tagjává. 1883-ban egyetemi rendkivüli tanári czímet nyert.

Történelmi s jogtudományi czikkei a következő lapokban és folyóiratokban jelentek meg: Századok (1867-70.), Religio (1868.), Tanügyi Füzetek (1868-69.), Esti Lap (1869. belügyekkel foglalkozott), Századunk (1869. 151.), Jogtudom. Közlöny (1870. 1880. 1886-88.), Jog- és Államtudományi Folyóirat (1871.), Figyelő (1871.), Vasárnapi Ujság (1872.), Pesti Napló (1871. 9. 97. 190. 1875. 229-232. 1876. igazságügyi és politikai czikkek, ezek közt Odillon Barrot emlékiratainak ismertetése négy czikkben, 1877. 338. sz. Lanfrey Péter, az első császárság történetirója), M. Igazságügy (1876 óta), Nemzeti Hirlap (1879. 99. sz. Garnier Pagés emlékezete.), Nemzetgazdasági Szemle (1881. 1884. és 1889 óta), A Hét (1890. Colbert és kora.), M. Szemle (1891. Fenelon cambraii érsek mint szónok és iró); ezenfelűl még más lapokban és folyóiratokban.

Munkái:

1. A régi magyar alkotmány és az 1848-iki és 1867-iki évek közjogi alkotásai. Pest, 1871. (Az egyetem jogi kara által koszorúzott mű. Ism. P. Napló 269. sz. Jogtud. Közlöny.)

2. Az 1869-72. országgyűlésről. Tanulmány. U. ott, 1873. (Julius álnévvel.)

3. A nyilvánkönyvek közhitelessége. Bpest, 1876. (Különnyomat a M. Igazságügyből.)

4. Telekkönyvi rendszerünk reformjáról. U. ott, 1878. (Különnyomat a M. Igazságügyből.)

5. A vizszabályozási s talajjavítási hitelügy jogi rendezéséről. U. ott, 1882.

6. A jelzálogi és telekkönyvi intézmények Nyugat-Európa főbb államaiban. U. ott, 1882.

7. A talajjavítási értéktöbbletről, mint külön hitel alapjáról. U. ott, 1882. (Felolvasás a gazdakörben.)

8. Telekkönyv és kataszter. U. ott, 1884. (Különnyomat a Nemzetg. Szemléből.)

9. Nézetek a telekkönyvi reformról. U. ott, 1885. (Magyar Jogászegyleti Értekezések 24.)

10. A királyi kisebb haszonvételek megváltásáról. U. ott, 1888.

11. Irányeszmék a reálhitel fejlesztése körűl. U. ott. 1889. (Különny. a Nemzetg. Szemléből.)

Több rendbeli előadás s felolvasás a gazdakörben (1886. márcz. 25.), a gazd. nagygyűlésen (1887. máj. 10.) és a gazd. egyletben (1888. ápr. 10.)

Szinnyei Repertóriuma. Tört. I. II.

Magyar Könyv-Szemle 1877. 326.

Petrik Könyvészete.

M. Könyvészet 1886. 1888.

Kiszlingstein, M. Könyvészet II. és önéletrajzi adatok.