Kezdőlap

Csiszár Sámuel (nagy-görgényi),

ev. ref. lelkész, szül. 1791-ben Daróczon Kolozsmegyében, hol atyja ref. pap volt; Kolozsvárt a ref. gymnasiumot végezve, Genfben theologiát hallgatott. Innét Kolozsvárra ment az ev. ref. egyházközséghez segédlelkésznek; később papnak, majd első papnak és kolozs-kalotai esperesnek választották. Meghalt 1852. febr. 8. Kolozsvárt, élte 60., papi szolgálata 37 évében. Emlékbeszédet mondott fölötte Salamon József a theologia doktora.

Arczképe kőnyomatban 1847-ben készült.

Munkái:

1. Az orvosi tudomány és az orvos egy halotti beszédben Pataki Sámuel felett. Kolozsvár, 1824.

2. Ki az igaz hazafi? Egy rövid halotti elmélkedés, melyet az idvezült Felső Szálláspataki Kenderesi Mihály úr koporsója mellett Kolosvárt apr. 20. napján 1824. háznál tartott. U. ott, 1824.

3. Halotti beszéd Balog Katalin felett. U. ott, 1828.

4. Egyházi beszéd. U. ott, 1829. (A kolozsvári ev. ref. eklézsia külső városi templomának fundamentum köve letétele alkalmatosságával okt. 3. 1829. tartatott ünnepe cz. füzetben.)

5. Fő vigasztalás a vallásban vagyon. Rövid halotti beszéd gr. Bethlen Kata, b. Kemény Ferencz hitvesének koporsója mellett. U. ott, 1830.

6. Halotti beszéd Losonczi l. b. Bánffy Erzsébet fölött. U. ott, 1831. (Herepei Károly halotti beszédével együtt.)

7. Halotti beszéd: id. Szilágyi Ferencz prof. urnak... végtisztelete megadásakor máj. 24. 1829. U. ott, 1833. (Hegedűs Sámuel beszédével együtt.)

8. Az igazi hazafiság párosítva az alattvalói hivséggel, rövid halotti beszédben idv. S. M. Berkeszi mélt. Katona Zsigmond urnak végtisztelete megadásakor. U. ott, 1833.

9. Kolosvári hites polgár és boltos kereskedő Trandofir György urnak halotti végtisztelete megadásakor tartott rövid elmélkedés a kereskedés hasznos voltáról s statusra nézve és a nemes indulatú kereskedőt illető megbecsültetésről. U. ott, 1833.

10. A jó király istennek képviselője népei életében. Halotti beszéd b. e. I. Ferencz Erdély nagy fejedelme... gyász innepén... U. ott, 1825.

11. Halotti beszéd N. Zilahi, és Diosodi Sebes Antal úr koporsója mellett. U. ott, 1835.

12. Idvezült Szathmári Pap Krisztina asszony, N.-Baczoni idősb. Incze Mihály szeretett hitvesse halotti gyász-innepén jan. 30. 1835-ben a háznál tartott rövid elmélkedés. U. ott, 1835.

13. Halotti beszéd Sebes Antal úr koporsója mellett. U. ott, 1835.

14. Néhai Ákosi Barra Gábor urnak a kolozsvári ev. ref. nemes kollégyom könyv- és kőnyomó intézete arendatorának halotti gyász innepén Kolozsvárt... dec. 19. 1837. mondott tiszteleti beszéd. U. ott, 1838.

Toldy Bibliographiája (Tudom. Tár 1834. 240. 241.)

Kolozsvári Lap 1852. 331. sz.

M. Könyv-Szemle VII. 105.

Catalogus Bibl. Joan. Card. Simor 282.

Petrik Bibliogr.

Gyászjelentés és Gyalui Farkas szives közlése.