Kezdőlap

Csonth Endre,

kath. plébános, szül. 1861. júl. 11. Aranyoson (Hevesm.?), iskoláit Nagy-Károlyban, Sárospatakon és Egerben végezte, hol 1878-ban a papnevelő intézetbe lépett; theologiai tanulmányai befejezte után 1884-ben misés pappá szenteltetett föl és több helyen mint káplán működött. 1888-ban szent-györgy-ábrányi (Szabolcsm.) lelkész lett, hol jelenleg is működik.

Katholikus irányú lapokban több értekezése jelent meg álnevek alatt. Mint növendékpap részint pályadíjat, részint dicséretet nyert következő munkáival: A görög egyházszakadás története, Szent beszéd az év utolsó estéjére, A pápák világi helyzetéről és Szent beszéd nagypéntekre.

Koncz Ákos szives közlése.