Kezdőlap

Csontos József,

okl. theologus és egyetemi bölcselethallgató Budapesten, szül. 1866. márcz. 14. Gönczön Abauj-Tornamegyében szegény sorsu iparos szülőktől; a főgymnasiumi s theol. tanfolyamot Sárospatakon végezte; ugyanott a lelkészi mindkét képesítő vizsgát 1888-ban letette, papi oklevelet nyert és a theol. akadémián az uj-szövetségi görög és az uj-szövetségi héber nyelv tanítására docensűl alkalmaztatott. 1890-ben a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület és a sárospataki főiskola segítségével budapesti egyetemre jött fel a tanári képesítés megszerzése végett.

Czikkei a Sárospataki Lapokban és Ifjusági Közlönyben jelentek meg. A vizsolyi biblia nyelve (Károli Emlékkönyvben Bpest, 1890.) cz. nagyobb értekezése figyelmet keltett.

Önéletrajzi adatok.