Kezdőlap

Csorba (Palotai) Ákos,

ügyvéd, Cs. Endre az egri káptalan uradalmi tisztje és Sztanich Zsuzsánna fia, szül. 1838. ápr. 8. Szent-Margita pusztán Szabolcsmegyében; a gymnasiumot Miskolczon a minoritáknál, Kassán és Nagyváradon a praemontreieknél végezte s a bölcseletet Aradon hallgatta. 1856-ban a csanádi papnevelő-intézetbe lépett, hol két évig theologus volt; azután kilépett és 1859-ben katona lett; később mint hadnagy tért vissza s a postai vizsga letétele után átvette a soborsini postát mint önálló postamester. 1862-ben Aradmegye szolgálatába állott mint tiszt. esküdt. A jogot magán szorgalommal tanulta, Nagy-Váradon jogi s birói vizsgát tett és 1867-ben Budapestre jött és a lapoknál dolgozott. 1868-ban Vinga városa (Temesm.) tisztujító székén főjegyzővé választatott, hol három évig működött; ezalatt 1870-ben a kir. táblán censurált és ügyvédi oklevelet nyert és a kir. honvédség szabadságolt állományában hadnagygyá neveztetett ki, mely rangjáról 1876-ban lemondott. Vingán ügyvédkedett 1875-ig, midőn Szörénymegyébe ment tiszti főügyésznek, s itt helyettes alispánként nyolcz hónapig vezette a megyét. Szörénymegyének Krassómegyébe lett olvasztása után Budapestre jött, hol mint ügyvéd működött; 1891 óta ügyvéd és lapszerkesztő N.-Kanizsán.

Vegyes tárgyú czikkeket, beszélyeket, tárczákat irt a következő lapobka: Divatcsarnok (1862.), Arad (1863.), Hazánk és a Külföld (1865.), Magyarország és a Nagyvilág (1867. 1875.), Pesti Napló, Századunk (mint belmunkatárs), Budapesti Közlöny, Nefelejts (1867.), Divatcsarnok, Magyar Bazár, Budapesti Bazár, Családi Lapok, Fővárosi Lapok (1877-78.). 1876 után a Magyar Állam és Függetlenség politikai napilapoknak lett rendes belmunkatársa; Keszthelyi Hirlap (1891.)

Munkái:

1. Történeti és társadalmi képek. Arad, 1865. (Eredeti s ford. beszélyek.)

2. A vörös ház lovagja. Regény. Dumas S. után ford. Pest, 1871. Két kötet.

3. Irodalmi egyveleg. Beszélyek és tárczaczikkek. Bpest, 1886.

4. Az ismeretlen. Orosz beszély. Vacano Mario után ford. Nagy-Kanizsa, 1890.

5. A sorsüldözött család. Regény az életből. U. ott, 1891.

Szerkesztette a Ludas Matyi élczlapot 1868. máj. 10-től jún. 7-ig és 1890. jún. 29. óta szerkeszti a Zala cz. politikai hetilapot Nagy-Kanizsán.

1880 óta Cs. Palotai Ákos nevet vagy (P. Á.) jegyeket használ czikkeinél.

Szinnyei Repertóriuma. Történ. II.

Petrik Könyvészete.

M. Könyvészet 1887. és önéletrajzi adatok.