Kezdőlap

Csődy Pál,

szombathelyi nagyprépost, a theologiát Győrben végezte s 1748. szept. 25. dozmati plébános helyettes volt és azon év okt. u. ott plébánossá lett és itt volt 1755. májusig, midőn a körmendi plébániára ment át. 1757. szept. 22-től 1764 végeig szombathelyi plébános, kerületi esperes és cz. kanonok volt; 1764-ben valóságos kanonok lett; 1769. febr. 18. Zichy Ferencz gróf győri püspök Vasmegye területén püspöki helynökké, általános ügyhallgatóvá és szentszéki elnökké nevezte ki. Midőn Szily püspök 1777. aug. 19. ünnepélyes beiktatására Szombathelyre érkezett. Szent-Mártonban őt a káptalan nevében Cs. üdvözölte. 1779. ápr. 30. nagypréposttá lett és decz. 12. Isten áldásáról czímzett apáttá benedikáltatott. Meghalt 1794. nov. 15. 77 éves korában. Végrendeletében a szombathelyi káptalannak mise fejében ezer forintot, szegény plébánosok részére szintén ezer forintot hagyományozott. Vasvármegye táblabirája s jeles szónok volt.

Munkái:

1. Szükséges lelki harcz és arra Krisztustól bocsátott üdvösséges fegyverek... Szombathelyen 1754. máj. 4. Győr. (Prédikáczió.)

2. Hadakozó erő és hatalomnak dicsérete... Győr, 1761. (Szent beszéd.)

3. Nagymélt. gróf Batthyányi és Strattmann Lajos... Magyarország palatinusának... halálára példás készülete lerajzolása... a németujvári templomban gyászos beszédével mutatott és hirdetett. 1766. febr. 21. Kalocsa.

4. Hármas boldogság, melyel miképen Isten maga szent anyját minden teremtett állati között dicsőítette? Sopron, 1770.

5. Lex mortis. Halál törvénye. Gróf Széchényi Zsigmond, ő felsége arany kulcsosa és kapitánya szomorú pompás exequiái alkalmatosságával Sopronban tartott predikáczió. U. ott, 1770.

6. Cultus altaris. Az az oltári szolgálat és a fölszentelt papoknak a béfödett szentek szente helyén való mindennapi munkálkodások... Nagy Mihály uj misés papnak első áldozattétele alkalmatosságával... Szombathelyt magyarázta húsvét után második vasárnap 1771-ben. U. ott.

7. Regio longinqua facta est proxima. Az az Magyarország régenten Istentől távol való tartomány, Szent-Istán első apostoli királynak buzgósága, és apostoli munkái által közel tétetett szent István király napján Váthi szent kútnál serviták templomában 1771-ben. Sopron.

8. Mária nevének égi dicsősége és földi haszna, melyet ugyan Mária nevenapján ugyan kis-celli szent helyen hirdetett és prédikállott. 1771. U. ott.

9. Aerarium sanctum. A mennyei gazdag urnak az Istennek a földi anyaszentegyházban rendeltetett sz. kincstartó helye... prédikállotta Porciuncula napján 1772. U. ott.

10. Alae duae. Két szárnyak. Az az: Tek. Párisi bács-megyei Theresia asszonynak, néhai t. n. vitézlő rumi és rábó-poroszlói Rumi Lázár úr meghagyott özvegyének... példás jó cselekedeti. Hirdette a Rumi fárás templomban B. Asszony havának 19. napján 1774. U. ott.

11. A testi és lelki élet külömbözése, melyet húsvét napján tartott egyházi beszédjében értelmesen magyarázott. Szombathely, 1792.

12. Papi öröm, melyet főtiszt. Vajda Sámuel sz. Benedek szerzetesbéli tihanyi apátúr papságának 50. esztendeje ünneplésekor hirdetett Szombathelyen Kisasszonyhavának 29. U. ott, 1792. (Vajda állítólag 40 esztendeig hust nem evett és bort nem ivott.)

13. Az angyali üvözletről áhitatos elmélkedés és a szentek tiszteletéről... magyarra ford. U. ott, 1792.

Catalogus Fr. Com. Széchenyi I. Suppl. I.

Magyar Állam 1883. 346. sz. (Köberl János.)

M. Sion 1891. 149.

Petrik Bibl.

Joannis Bertha, Idyllion... honoribus Pauli Csődy. 1779. (Kézirat a budapesti egyetemi könyvtárban.)