Kezdőlap

Csukás Benjamin,

ev. ref. gymnasiumi tanár volt 1861-ben Gyönkön és 1862-ben az újonnan szervezett szentesi III. és IV. gymnasiumi osztályok tanárául hivatott meg. 1870. okt. 24. az ő buzgalma folytán határozta el a város a polgári iskola fölállítását; 1870-71-ben egyszersmind a községi iskolaszék jegyzője s 1872-től elnöke lett. Meghalt 1879. máj. 29. Szentesen 45. évében.

Munkája: Emlékbeszédek gr. Széchenyi István és gr. Teleki László fölött. Pest, 1861.

A Hódmezővásárhelyi Szemlébe (1870.) irta: Nézetek a római egyetemes zsinatot illetőleg. A szentesi gymnasium Értesítőjében (1865.) jelent meg: A szentesi ref. gymnasium rövid története és jelen állásáról cz. értekezése.

Petrik Könyvészete.

Szentesi Lap 1879. 22. sz. és gyászjelentés.