Kezdőlap

Csulak (Chulyak Dobrai) István,

ev. ref. lelkész, előbb a lisceni (?) egyháznak volt lelkésze, 1629. máj. 2-tól a zempléni ev. ref. egyházkerüelt seniora s a főiskola gondnoka s mint ilyen halt meg 1645 elején. Latinúl, görögűl jól tudott.

Az ő idejében kezdték irni a zempléni egyházkerület jegyzőkönyvét; ebbe belejegyezte néhány beszédét, melyeket a sárospataki tanárok fölavatásakor mondott.

Szombathi, Historia Scholae Sárospatak. 96.