Kezdőlap

Csulen (čulen) Márton,

esztergom-egyházmegyei kath. pap, szül. 1823. máj. 31. Nyitramegyében; tanult Szakolczán, Nagyszombatban és Esztergomban, hol klerikus lett és a philozophiára Nagyszombatba, a theologiára pedig a bécsi Pazmaneumba küldetett. Fölszenteltetett 1848. decz. 12., mire segédlelkész volt Majtényben, Nagylévárdon; 1852-ben gymnasiumi tanár lett Beszterczebányán, hol a mathematikát és phyzikát adta elő; 1855-ben Pozsonyban tanított és 1859-ben a szatmári gymnasium igazgatója lett; innét Beszterczebányára helyezték át, hol 1866-ig működött; ezután plébános lett és jelenleg is az Lekéren Barsmegyében. Szatmármegyei szentszéki ülnök; a magyar és bécsi geologiai társaság tagja.

Értekezéseket, ismertetéseket és hirlapi leveleket irt tót nyelven.

Munkája: Počtoveda čili arithmetica... 1854. (Számtan a gymnasium I. és II. oszt. számára. Ujabb kiadás Beszterczebánya, 1866.)

Májer István Bibliographiája 4.

Szinnyei Könyvészete 121.

Slovenské Pohlady 1886. 6. sz. arczk.

Schematismus Strigon. 1889.