Kezdőlap

Csúzi Cseh János, ifjabb,

ev. ref. lelkész Rhédén Veszprémmegyében. Cs. Cs. József pápai ref. lelkész fia és Cs. Cs. Jakab ref. püspök unokája.

Tőle kéziratban maradt: Castrum doloris, az az szomorú halotti prédikáczió, melyet az ő megholt édes atyjának tiszt. tudós Csúzi Cseh József uramnak pápai ekklesiának lelki pásztorának utolsó tisztességére tett a Rhedei templomban 22. ápr. 1731. (a m. n. múzeumban a Tóth Ferencz Analectái közt Hung. 4r. 1043.)