Kezdőlap

Csúzy Cseh József,

orvosdoktor és ev. ref. lelkész, Cs. Cs. Jakab ref. püspök fia, komáromi származású; 1691-től a franekerai egyetem hallgatója volt; miután a pápai ref. egyház lelkésze volt 35 évig, meghalt 1731-ben. Fia Cs. Cs. János tartott fölötte emlékbeszédet ápr. 22. a rhédei (Veszprémm.) templomban.

Munkája: Casus morborum varii, manupropria consignati. (Mult századi eredeti kézirat a n. múzeumban.)

Irt zsidó nyelven 12 soros verset Tőke Marosvásárhelyi István tiszteletére, ennek 1692-ben Franekerában kiadott De Signis cz. theol. disputatiójához.

Történelmi Tár 1887. 798.