Kezdőlap

Czapáry Albert,

műkertész, szül. 1846-ban Radványban Abaujmegyében, hol atyja Cz. István, Károlyi Ede gróf főkertésze s gazdasági intézője volt; iskoláit Sátoralja-Ujhelyben a kegyesrendiek gymnasiumában végezte; ezután a műkertészetet elméletileg és gyakorlatilag tanulta Perbenyéken atyja mellett, ki ott Majláth Antal grófnál mint főkertész volt alkalmazva. A tájkertészet tanulmányozása végett gróf költségén meglátogatta a haza nevezetesebb kertészeteit és e czélból külföldön is utazott. A gazdászati ismeretek megszerzése végett a perbenyéki uradalomban Ullrich Vilmos uradalmi intéző mellett gyakornokoskodott; később kertészeti teendőkkel bizatott meg. 1866-ban Sennyei Lajos báró paczini kertészetének vezetésére hivatott meg. 1868-79-ig Dessewffy Kálmán gróf szabolcsmegyei uradalmában működött. 1879-ben a felsőtiszavidéki gazdasági egyesület nyiregyházai mintatelkének főkertészévé választatott, hol jelenleg is működik.

Kertészeti czikkei: A rózsa története (Kertészeti Lapok 1889.); A növényszervek működése a növény táplálkozásánál. (U. ott, 1891.)

Munkái:

1. Szobai edényesnövény tenyésztés. Bpest, 1890. (József főherczeg költségén.)

2. Rózsatenyésztés. Nyiregyháza, 1891. ábrákkal, melyeket fia Cz. Bertalan rajzolt.

Szerkeszti a Virágkedvelők Könyvtára cz. folyóiratot 1890. decz. óta Nyiregyházán.

Kéziratban: szőlőmivelési ugar-rendszer általában, de legfőképen a homoktalajon; Coniferák tenyésztése.

Corvina 1890. 10. sz. 1891. 8. sz. és önéletrajzi adatok.