Kezdőlap

Czapkay Lajos József (kis-szebeni),

orvosdoktor, éjszakamerikai konzul és diplomatikai ügynök Romaniában, szül. 1818-ban Kis-Szebenben Sárosmegyében; részt vett a szabadságharczban és a világosi fegyverletétel után elhagyta hazáját, de Oderbergben felismerték s foglyúl Bécsbe vitték; innét megszökve Berlinbe és Hamburgba menekült; onnét Londonba s Amerikába utazot. 1850. máj. 9. érkezett New-Yorkba, később Philadelphiába ment, hol orvosdoktori oklevelet nyert. 1854-ben Kaliforniába, Mary-Villebe költözött és a bányászatra adta magát, de kevés sikerrel; még azon év őszén San-Franciscoba utazott, hol mint orovos tiz évig lakott és igen kiterjedt praxisa volt, évi jövedelme 60,000 dollárra is fölment; házat építtetett, melyet most is Hungarian block-nak neveznek. Midőn elég gazdag volt, lemondott az orvosi pályáról és 1864-ben visszatért Philadelphiába, mire a washingtoni kormány képviselőnek nevezte ki a poroszstettini nemzetközi kiállításra, hol a porosz koronaherczeg őt aranyéremmel tüntette ki. Innét Bécsbe s Romaniába utazott s tapasztalatait a washingtoni kormánynak emlékiratban küldte be, mire Konstantinápoly, Trieszt, Velencze, Turin és Florencz meglátogatása után Pestre jött 1866 elején. Innét Bécs, Páris és Londonon át ápr. 28. Liverpoolban hajóra szállt és máj. 9. Washingtonba érkezett; ezután az elnök kinevezte az Egyesült-Államok konzulává s diplomatiai ügynökévé Romaniába s e minőségben jún. 30. a kongresszus által megerősítve, 1867. máj. 1. elfoglalta új állomását. Ugyanez évben meglátogatta Budapestet is. Azonban a 70-es évek elején elhagyta bukaresti állomását. San-Franciscóba utazott, hogy eladja házát és visszaköltözzék hazájába; azonban szerencsétlenségére börzespekulácziókba bocsátkozott és a bányabörzén (Stock-board) elveszté egész vagyonát, mely megközelítette az egy milliomot. 1875-ben ujra praktizálni kezdett, de a betegek nem keresték föl többé, régi jó barátai elhagyták és szegényűl halt meg 1882. máj. 27. San-Franciscoban.

Több amerikai levele jelent meg a politikai s más lapokban; külföldi munkái azonban ismeretlenek előttem. A magyar orvosok és természetvizsgálóknak 1865. aug. 2. Pozsonyban tartott gyűlésén Kubinyi bemutatta a Kaliforniából magával hozott termésarany gyűjteményét.

Arczképe Appelrath rajza után a Horn és Beck kőnyomdájában jelent meg Pesten (megvan a hg. Eszterházy-képtár metszetgyűjteményében.)

M. Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai XI. 128.

Neue Freie Presse 1865. 252. sz.

Hazánk és a Külföld 1867. 30. sz. arczk.

Egyetértés 1882. 174. sz.

Brassó 1887. 65. sz. (Koós Ferencz.)