Kezdőlap

Czeglédi Ferencz,

sárospataki ev. ref. lelkész; 1553-ban Melanchthon alatt tanult Vittenbergában és más németországi főiskolákban is megfordult. 1557-ben tért vissza hazájába és Sárospatakon az öreg Kopácsi Istvánnak (kinek Erzsébet leányát vette nőül) tanárságban utóda, 1568-ban a pataki egyháznak is lelkésze s a zempléni egyházmegye seniora volt. Azon évben jelen volt az Egri Lukács ellen tartott kassai gyűlésen; maga is aug. 24. Sárospatakon egyházi gyűlst tartott Egri Lukács, Blandrata György és Dávid Ferencz tévelygő nézeteivel szembe szállandó s a gondjaira bízott egyházakat az akkor szerfelett terjedő tévtanoktól megóvandó; ezen synodusban üdvös rendeleteket hozott. Összehívó levelét idézi Lampe. (Hist. Eccl. Hung. 217-219.)

Meghalt 1597. előtt. Kőházát a sárospatakiaknak hagyta kórháznak, mely épület ma is megvan és régi ispotálynak nevezik.

Bod, M. Athenas 317.

Szirmay Comit. Zemplin 304.

Szombati, Sárospataki Kolleg. Tört. 15. 17. 24. l. és Historia Scholae Sárospatak. 88. 94.

Bartholomaeides, Memoriae Hung. 30.

Fabó, Monumenta II. 96.

Sárospataki Füzetek 1864. 232.