Kezdőlap

Czehe Győző,

polgáriskolai igazgatótanár, szül. 1850. febr. 20. Felsőbányán Szatmármegyében, hol atyja erdőmester volt; a gymnasium alsó négy osztályát szülővárosában, a felső négyet Szatmárt végezte, hol 1866-ban belépett a papnevelőbe. A papi pályától azonban megvált és a budapesti műegyetemen folytatta tanulmányait. A szünidők alatt Nagybányán tartózkodott, hol tudományos felolvasásokat rendezett. 1874-ben megválasztatott Zentára a polgári fiú- és leányiskolához tanárnak. 1876-tól 1879-ig ugyanott a községi gymnasiumnál és polgári leányiskolánál működött. Ekkor megválasztották az iskolaszék jegyzőjévé, később a községi népoktatási tanintézetek helyettes, majd rendes igazgatójává, hol jelenleg is működik. Létrehozta a zentai műkedvelő társulatot és a dalkört, az elsőnek igazgatórendezője, az utóbbinak alelnöke; e mellett még a zentai önsegélyző egyletnek is elnöke. A II. országos képv. tanítógyűlésen és annak előkészítő bizottságában a bács-bodrogmegyei hivatalos tanítóegyesületet képviselte. 1887-ben a bács-bodrogmegyei hivatalos tanítóegyesület I. alelnökévé választotta.

Egyetemi hallgató korában négy éven át több fővárosi napilapnak állandó tudósítója s Zentáról levelezője volt; szakirodalmi czikkei a következő lapokban és folyóiratokban jelentek meg:

Képes Világ (1871. Stereoscop), Vácz (1875.), Zenta és Vidéke (1875. Tanulmányok a geologia köréből. 1876.), Országos Középisk. Tanáregyes. Közlönye (1878-79.), Ált. Tanügyi Közlöny (Arad, 1879.), Felvidéki Tanügy (Kassa, 1884.), M. Paedag. Szemle (1885. Viszásságok a tanítói állások betöltésénél, Tanítói tekintély, Status in statu. 1890. A szakfelügyelet érvényesítése a népiskolában. Gräff Nikáz életrajzával. 1891.), Tanügyi Lapok (Szabadka, 1884-85.), Néptanoda (Pécs, 1885. 1892. A nőtanítók kérdéséhez), Alföldi Iparlap (1889. Erkölcstan az ipariskolában), a zentai közs. gymnasium Értesítője (1877. A mértani sorok alkalmazása az évjáradék-számításhoz), a zentai népiskolák Értesítője (1889. A tanítók továbbképző iskolája), Népnevelők Lapja (1890. A népiskolai ingyenes oktatás. 1892. Ipariskoláinkról, Részletek a zentai ipariskola erkölcstanából).

Munkái:

1. Szorzószámok a méterre alapított mértékrendszerhez. Zenta, 1876.

2. Mi okozza, hogy a fennálló ellenőrző rendszabályok daczára az iskoláztatás sok helyen hanyag s minő újabb intézkedések volnának szükségesek annak megszüntetésére? Bpest, 1883.

Szerkesztette a Zentai Figyelőt 1879. szept.

1880. decz. végeig és a Zentai Hiradót 1882. júl. 2-tól – 1883. okt. 30-ig. Mint igazgató szerkeszti a zentai községi népoktatási tanintézetek Értesítőit 1883 óta s a zentai községi ipariskola Értesítőit 1883 óta; végre a bács-bodrogmegyei tanító-egyesület első Évkönyvét (Zenta, 1886.)

Horvát Ignácz, Magyar Könyvészete 1883.

Pedagogiai Zsebnaptár 1891-re arczk.

Orbók Mór szives közlése s önéletr. adatok.