Kezdőlap

Czekelius János Frigyes (rosenfeldi),

erdélyi kormányszéki tanácsos, rosenfeldi Cz. János nagyszebeni polgármester fia, szül. 1739. ápr. 19. Nagyszebenben, hol a gymnasiumot végezte, mire 1761-ben az erlangeni egyetemen folytatta tanulmányait; ezután szülővárosában előbb tanácsjegyző, aljegyző, 1773-ban tartományi jegyző s 1777-ben városi tanácsos lett. 1781-ben szebenszék birájává s 1783-ban Nagyszeben város, majd szász tartományi polgármesterré választották. 1786-ban II. József császár kormányszéki tanácsossá nevezte ki. 1790-ben az alkotmány visszaállításával ismét elfoglalta polgármesteri hivatalát és II. Lipót királytól erdélyi kormányszéki tanácsosi czimet nyert. 1796. ápr. 18. kelt leiratban a kormány ellen elkövetett állítólagos lázító törekvései miatt hivatalától megfosztatott. Később a vádakat megczáfolta, de már 1808-ban szélütés érte és 1809. szept. 4. meghalt.

Értekezései: Ueber das Amt und die Würde eines Provinzial-Bürgermeisters in der siebenb.-sächsischen Nation (Siebenb. Quartalschrift IV); Statistische Erörterung der Frage: Ob die in der siebenbürgischsächsischen Nation bei den Magistraten angestellten Civilbeamten, im Fall sie zum Dienst unfähig werden, aus dem kön. Aerar, oder irgend einer Landes-Cassa einen Gnadengehalt beziehen, oder ob sie überall gar keiner Pension fähig seien? és Etwas über Witwen und Waisen-Cassen. (Siebenb. Provinzialblätter II.)

Kiadta Felmer M., Primae lineae historiae Transsylv. Cibinii, 1780. és hozzá előszót irt.

Kéziratban maradtak: Diarium, sub Nr. I. Negotiorum apud. caes. regiam majestatem Leopoldum I. per deputationem regnicolarem Transylvaniae a. 1692. Viennae gestorum, concinnatum a Joanne Zabanio export nobilitato Sachs de Harteneck eotum notario provinciali nationis Saxonicae. (Harteneck naplója 1692. aug. 25-től 1693. jún. 11-ig.) Diarum sub Nr. II. De gestis in aula Viennensi sub gloriosissimis imperatoribus Leopoldo II. et Francisco II. per deputatos Transylvaniae regnicolares a. 1792 negotiis conscriptum per J. F. Rosenfeld. (Cz. naplója 1792. febr. 18-tól 1795. márcz. 28-ig.)

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 120.