Kezdőlap

Czelder Márton,

ev. ref. lelkész, szül. 1833. nov. 11. Vásáros-Náményben (akkor Szatmár, most Beregmegyében) szegény sorsú nemes szülőktől; a gymnasium alsóbb osztályait a nyiregyházi ág. ev. iskolában, többit Sárospatakon végezte. Az 1848-49. szabadságharczban mint guerilla vett részt; azután Nagy-Rozvágyra (Bodrogköz) ment segédtanítónak. 1856-ban a segédlelkészi vizsgát Sárospatakon letette s Losonczra ment káplánnak; itt hivataloskodott 1860 végeig mint segéd- s helyettes lelkész, egyúttal mint a vallás, költészet, szónoklat és természettan tanára; közben 1857. szept. 13. a papi hivatalra Komáromban fölszenteltetett. Ekkor a Moldva-Oláhországban szétszórtan élő hit- és vérrokonokhoz menetelre határozván el magát, megvált Losoncztól és az egri, akkor alakult prot. egyház tagjai által meghivatván, karácsonkor ő tartotta Egerben harmadfél század után az első prot. nyilvános egyházi beszédet. 1861. jan. 2. indult Oláhországba s ott tiz évig működött mint missionárius; ő szervezte s alapította a pitesti, ploesti, galaczi, konstantinápolyi sat. részben ev. reform., részben egyesült protestáns gyülekezeteket. A sok küzdelembe bele fáradva, 1871-ben elfogadta a felső-bányai ref. egyház meghivását; Fördős halála után 1884-ben Kecskemétre választatott lelkésznek; innét néhány hónapra nagybányai házában keresett menedéket, hol 1889. aug. 23. meghalt.

Czikkeket és verseket irt a Vasárnapi Ujságba (1856. 1859-60.), M. Néplapba (1857.), Napkeletbe (1857-60.), M. Sajtóba (1857. 58. sz.), Szépirodalmi Közlönybe (1858.), Kalauzba (1858.), Kecskeméti Protestáns Közlönyvbe (1858-59. Szenczi Molnár Albert életrajza), Divatcsarnokba (1859.), Fördős, Papi Dolgozatok Gyászesetekre cz. gyűjteményébe (1859. 1865.); P. Naplóba (1859. 211. sz. 1860. 26. 37. sz. Könyvismertetések), Nefelejtsbe (1860.), Csokonai Albumba (1861.), Hölgyfutárba (1863.), a Prot. Egyh. és Isk. Lapba (itt missiói levelei vannak, számszerint 79). Sárospataki Füzetekbe (1863. Jézus és a kísértő; 1866-68. Levelei Galaczból és Kérő felhívása), M. Prot. Figyelmezőbe (1873. A moldva-oláh-török-országi missió érdekében, 1875. Konvent, 1876. Régi magyar vallásos unitárius könyv 1575-ből.)

Munkái:

1. Első ibolya. Tavaszi ajándék kis gyermekek számára. Sárospatak, 1853-55. Három füzet. (2. kiadás. U. ott, 1856. 3. kiadás. Kolozsvár, 1863.)

2. Pályalomb. Költeményfüzér. Pest, 1854. (A Garay-árvák fölsegélyezésére.)

3. Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imádságok. U. ott, 1859.

4. Élő szó, melyet a Moldva- és Oláhországban szétszórt ref. magyarok érdekében 1861. jún. 17. S.-Sz.-Györgyön, az erdélyi közzsinaton mondott. Bukarest, 1861.

5. Egyházi alapszabály a moldva-oláhországi szétszórt ref. magyar ecclesiákban, 1861. a missió kezdetéről. U. ott, 1861.

6. Harmadfél század után. Első prot. templomi beszéd Egerben. Pest, 1861.

7. Missiói prédikáczió, melyet Oláhországban a pitesti ref. magyar torony csillagfeltétele alkalmával, 1861. szept. 7. mondott. Bukarest. 1862.

8. Köznapi imakönyv. Budapest, 1862.

9. Elszórt csontok. Missiói prédikáczió, melyet Kecskeméten és Kolozsvárt mondott. Kiadta Szász Domokos. Kolozsvár, 1863.

10. Az evangyéliumi prot. egyház rövid védelme. Bukarest, 1863. (Válasz egy ellene s a prot. egyház ellen irt röpiratra, mely az osztrák-magyar birodalomban a tiltott könyvek közé soroztatott.)

11. Mindennapi és alkalmi imádságok. Pest, 1864.

12. Tükör, válaszul Koos Ferencz volt bukaresti lelkésznek. Bukarest, 1869.

13. Czelder Márton működése Romániában 1861-69. Kolozsvár, 1870. (Ism. M. Prot. Figyelmező.)

14. Élő kövek. Mi és kié az egyház? Egyházi beszéd. Sárospatak, 1871.

15. A hit és szeretet gondviselése. Egyházi beszéd, melyet a nagybányai egyházmegye 1872. márcz. 21. tartott közgyűlése alkalmával mondott. U. ott, 1872.

16. Legyetek tanítványok. Missziói prédikácziók Pitesten 1861. jan. 27. Debreczen, 1878.

17. Halotti imádságok. Háznál, templomban, sirnál. Mellékletek rövid gyászbeszédek. Bpest, 1879.

18. Karácsonyi öröm! Kinyomatta az Evangyéliumi Lelkészi Tár 1880. évi folyamából Héjjas József. Kecskemét, 1885.

Szerkesztette a Missiói Lapokat 1866-ban, melyből 14 füzet jelent meg (Ism. Sárospataki Füzetek); Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelőt Felsőbányán és Kecskeméten 1879. januártól 1887. deczemberig; Evángyéliumi Lelkészi Tárt Felsőbányán és Kecskeméten 1880-tól 1889-ig és a Vasárnap cz. evangyéliumi hetilapot a nép számára 1880. okt. 3-tól 1884. szept. 14-ig Felsőbányán és 1885. okt. 18-tól 1888. jan. 30-ig Kecskeméten.

Ország 1862. 44. sz. (Szász károly.)

Sárospataki Füzetek 1866-67. (Czelder-ügy.)

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

Uj M. Athenás, 48. 495.

M. Könyvészet 1878-79. 1886.

Kecskemét 1884. 49. sz.

1889: Sárospataki Lapok 35. sz. Debreczeni Prot. Lap 41. 42. sz. (Gergely Károly.) Prot. Egyh. és Isk. Lap 36. sz. (Lévay Lajos.)