Kezdőlap

Czibrádi (Cibradi) Mihály,

vittentenbergai tanuló volt, midőn

a következő alkalmi latin költeményei jelentek meg: gyászverse Steph. Félegyházi, Epicedion in obitum theologi clarissimi Thomae Félegyházii, qui... quievit Debrecini anno 1586. 16. die mensis januarii. Vitebergae, 1587. czímű munkában. Siderius János tarczali pap 14 hónapos korában 1586. dec. 11. elhalt Anna nevű gyermeke emlékére és az atya vigaztalására irt verse. Bucsúverset irt távozó társához Csanádi Jánoshoz, mely (többekéivel együtt) Vittenbergában nyomatott 1858-ban. (Mindez megvan Collectanea Varia cz. összekötött könyvben a marosvásárhelyi ev. ref. könyvtárban. Ism. Irodalomtört. Közl. I. 1891. Koncz József.)