Kezdőlap

Czinár Mór Pál,

bölcseletdoktor, szent Benedekrendi áldozópap, a magy. tud. akadémia lev. tagja, szül. 1787. márcz. 30. Szakolczán Nyitramegyében ág. evang. vallású szülőktől; 1796-ban a kath. bitre tért és a grammatikális iskolát Szakolczán expaulinus tanárok alatt, a humaniórákat Győrött végezte, hol a magyar nyelvet is megtanulta. 1802. okt. 31 az akkor visszaállított szent Benedekiek rendébe lépve, Győrőtt és Pannonhalmán elvégezte a bölcseletet és theologiát (1803-09-ig); ekkor a hatodik (költészeti) osztály tanáráúl Nagyszombatba küldetett. 1811. ápr. 23. misés pappá szenteltetett és Pannonhalmán lett tanár, 1812-14. Pozsonyban, 1814-15-ben ismét Pannonhalmán, 1815-24-ig Győrött mint a természettan tanára működött; közben 1817-ben bölcseletdoktor lett és Ausztriát, Tirolt és Felső Olaszországot beutazta. 1824-26-ban a győri rendház főnöke s a gymnasium igazgatója volt, 1826-29-ben ugyanaz Pozsonyban; 1829-42-ig a főapát titkára Pannonhalmán, 1842-70. levéltárnok és könyvtárnok, 1870-75-ben könyvtárigazgató Pannonhalmán. A 75 ezer kötetből álló könyvtár jegyzékét és repertóriumát elkészítette; a főapátsági házi levéltárt és a reá bizott gyűjteményeket szintén ellátta czélirányos repertóriumokkal. Meghalt 1875. febr. 10. Pannonhalmán. 1858. decz. 15. a m. tudom. akadémia levelező tagjai közé fölvette; 1861. jan. 14. ő felsége a Ferencz-József lovagrend kiskeresztesévé kinevezte. A magyar tud. akadémiában Ipolyi Arnold 1877. febr. 26. tartott fölötte emlékbeszédet.

Munkái:

1. Carmen jubilaeis honoribus ill. ac rev. dni Josephi Vilt episcopi Jaurinensis ab exsultantibus archigymnasii Jaurin. alumnis affectu sacro dictum. Jaurini, 1811.

2. Ode cels. ac rev. principi dno Joanni Bapt. Scitovszky de Nagy-Kér metropol. eccl. Strigoniensis archiepiscopo. occasione solemnis eiusdem inaugurationis VIII. Idus Januarii 1850. ab archiabbatia S. Martini de S. Monte Pannoniae oblata. U. ott, 1850.

3. Dmiani Fuxhofer... Monasterologiae regni Hungariae libri duo. Recognovit et auxit. Pestini, 1858-60. Két kötet.

4. Index alphabeticus codicis diplomatici Hungariae per Georgium Fejér editi. U. ott, 1866.

A hazai történettel foglalkozott leginkább és a szent Benedekrendi pannonhalmi apátok történetét irta meg a rend Schematismusaiban (1841-46.), Pannonhalma történetét u. ott (1846.); a Győrmegyei Sabariáról tartott székfoglalója megjelent az Uj M. Múzeumban (1859 II.), Szent István utánzott pecsétje (Hazánk, 1858.) Az Egyetemes M. Endyclopaediának is munkatársa volt.

Kéziratainak jegyzéke a Scriptores Ordinis Sti Benedicti cz. munkában fölsorolvák.

Vasárn. Ujság 1864. 5. sz. arczk. 1875. 8. sz. arczk.

Egyetemes M. Encyclopaedia VII. 220. l.

Slovnik Naučni II. 125.

M. Tud. Akad. Értesítő 1875. 40. l.

Pesti Napló 1875. 35. s.

Ipolyi Arnold, Emlékbeszéd Czinár Mór felett. Bpest, 1876. (Értekezések VI. 8. sz.)

Scriptores Ordinis Sancti Benedicti 51. l. és gyászjelentés.