Kezdőlap

Czindery László (nagy-atádi),

cs. kir. udvari tanácsos, a Leopold- és szent Gergelyrend vitéze, szül. 1792. július 6. Pécsett Baranyamegyében; 1825-ben somogymegyei alispán és országgyülési követ volt; 1844-ben Vasvármegye főispáni helyettese, 1845-ben Somogymegye főispánja lett. 1839-től 1849-ig a magyar gazdasági egyesület másod elnöke volt és az egyletnél 840 frtos alapítványt tett. Somogymegyében a nagyatádi és szigetvári, Baranyában a pellérdi uradalmakat birta. Mint hivatalnok kiváló érdemeket szerzett Somogymegye lótenyésztésének emelése körül. Meghalt 1860. jan. 24. Pécsett és vele családja férfiága kihalt.

Gazdasági czikkeket irt a Gazdasági Tudósításokba (1837. 1839.), Ismertetőbe (1837.), Hasznos Mulatságobka (1837.), M. Gazdába (1841. 1844.) és a Társalkodóba (1846.)

Munkái:

1. Beszéde Pest, 1832. (Somogyvármegye polgári ünnepe Mérey Sándor főispán beiktatásakor.

2. Mikép gazdálkodhatunk ingyen? Pozsony, 1844.

3. Alaprajza a somogymegyei lótenyésztő társaságnak 1836 előtt...

Arczképei: rézmetszet báró Lütgendorf Ferd. rajza 1826.; kőnyomat Eybltől 1846., nyomt. Leykum A. Bécsben, és Barabás rajza 1853., nyomt. Rank J. Bécsben.

Thewrewk, Magyarok Születésnapjai 68.

Szinnyei Könyvészete.

Galgóczy Károly, M. Gazd. Egyesület Emlékkönyve. Bpest, 1879. I.

Figyelő XX. 167. l. és gyászjelentés.