Kezdőlap

Czirbusz Géza,

kegyesrendi főgymnasiumi tanár, szül. 1853. szept. 17. Kassán; középiskoláit szülővárosában járta; 1873-ban Budapestre az egyetemre jött, hol a földrajzi, történelmi s műtörténelmi előadásokat hallgatta s két évig a múzeumi régiségtárban volt alkalmazva. 1874. okt. 7. lépett a piarista rendbe; 1875-77. Kecskeméten, 1877-79. Kis-Szebenben, 1879-83. Temesvárott, 1883-84-ben Veszprémben, 1884-től Szegeden, 1889-től Kolozsvárt volt tanár és jelenleg a lévai gymnasiumnál működik. 1878. júl. 20. misés pappá szentelték föl. 1880-ban a temesvári természettudományi társulat megválasztotta titkárává, 1883-ban Budapesten tanári vizsgát tett a földrajzból, 1890-ben a német philologiából is. Az erdélyi Kárpátegyesület megválasztotta választmányi tagnak; a budapesti néprajzi társaság pedig a bolgár szakosztály elnökének.

Természettudományi, földrajzi s közgazdasági dolgozatai a következő lapokban és folyóiratokban jelentek meg: Archaeol. Értesítő (1875.), Archaeol. Közlemények (IX., 1873-74. A monói nagy éremlelet); Földrajzi Közlemények (1875 óta), Vasárn. Ujság (1876. Talaj emelkedésének és sülyedésének jelentősége. A fajhalálról. 1877. A víz és műveltségünk iránya). Természettudományi Füzetek (Temesvár 1880-82. 1884-85.), Magyar Gaea (1880.), Délmagyarországi Lapok (1881-83.), Veszprém (1882-83.), Székesfehérvár és Vidéke (1882-83.), Zala (1882-83.), M. Állam (1882 óta), Délm. Term. Közlönye (1884. Tiszai halfajok Szeged körül és 1887. 1889. 1891.), Közoktatás (1885. r. z. jegy alatt), Közművelődés, Egyet. Philol. Közlöny (1890-91.), M. Szemle (1889-91.), Ethnographia (1890-91.), Turisták Lapja (1891.), Egyetértés (1891. 200. és aug. 22. sz.), Ellenzék (Kolozsvár 1891. 225. 507. sz.), Közművelődés (Gyulafehérvár 1890-91.), Krassó-Szörényi Lapok (1891.), végre az Ormós Albumban (1883.)

Munkái:

1. A partingadozások földrajzi eloszoltsága. Temesvár, 1880. Térképpel.

2. Az oceáni medenczék mint földrajzi egyediségek. U. ott, 1880.

3. A délmagyarországi bolgárok ethnologiai magánrajza. U. ott, 1882. (Ism. Hon 207., P. Napló 208. Egyetértés 215 Gazette de Hongrie, Bud. Szemle és Földr. Közl.)

4. Die südungarischen Bulgaren. Eine ethnographische Skizze. Wien und Teschen, 1884. (Die Völker Oesterr.-Ungarns XI.)

5. A krassován bolgárok. Bpest, 1883. Két képpel. (Különnyomat a Földrajzi Közleményekből. Ism. Wiener Tagespresse nov. 29.)

6. Zene az ethnographiában. Szeged, 1885. (Különnyomat a kath. gymn. Értesítőjéből.)

7. Göthe Hermann és Dorothea czímű idyllikus eposzának tartalmi fejtegetése, Kolozsvár, 1890. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1891.)

Sajtó alatt van: Egyetemes földrajz a művelt magyar közönség számára. I. Általános rész.

Szerkesztette a Természettudományi Füzeteket 1880-83-ban Temesvárt.

Daday, M. Állattani Irodalom 1881-90.

Horváth Ignácz Könyvészete 1883.

Kiszlingstein, M. Könyvészet II.

Kegyes-Tanitórend Névtára 1891. és önéletr. adatok.