Kezdőlap

Cziriaky Márton,

ág. ev. lelkész, szül. a XV. század végén Lőcsén, hol a humaniorákat elvégezte, mire 1522-ben Vittenbergába ment és első volt a magyarok közt, ki Luther előadásait halgatta. Hazájába visszatérvén, a lőcseiek lelkészűl választották meg, mire társával Bogner Bertalannal buzgón terjesztette Luther tanát a Szepességen. Midőn I. Ferdinand 1548-ban megparancsolta az öt szabad. kir. városnak (Kassa, Eperjes, Bártfa, Zeben és Lőcse), hogy az általuk elfogadott új hittanról és egyházuk szervezetéről nyilatkozatot nyújtsanak be, ezt nagy részben az akkori bártfai tanár Stöckel Lénárt szerkesztette, a kidolgozásban azonban Cziriakyt, mint theologust, illeti a legnagyobb érdem. 1549-ben nyújtották át e munkálatot Ferdinand császárnak és később Verancz Antal esztergomi érseknek; a bécsi küldöttségnek Cz. is tagja volt.

Ezen hitvallás következő czímmel jelent meg: Confessio Christianae doctrinae quinque liberarum Civitatum in Hungaria superiori. Cassoviae, 1549. (Megjelenési évében lefordíttatott és kinyomatott az országban szokásos négy nyelven Kassán, azonban eddigelé egy példánya sem került elő.)

Melzer, Biographien berühmter Zipser. Kassau u. Leipzig, 1833.