Kezdőlap

Czövek István,

ügyvéd; 1808-ban a sárospataki kollegiumban senior, 1817. ápril-tól 1819. jan. 10-ig a losonczi ev. ref. gymnasiumban theologiai tanár volt, midőn lemondott állásáról és Pestre költözött, hol mint tabuláris prókátor működött. Meghalt 1828. jún. 24. Budán.

Értekezései: Vérségről és sógorságról (Felső Magyarországi Minerva 1825. II. 165.), A vénség grádussainak vagy is izeinek számlálásáról és a lineákról (U. ott, 1826, I.)

Munkái:

1. Bonaparte elutazása Elba szigetéből Francziaországba, onnan pedig Szent Helena szigetére, vagy az 1815. esztendei emlékezetes események. Magyar nyelven kibocsátja. Pest, 1816.

2. Buonaparte Napoleon levelei. Ford. németből. U. ott. 1816.

3. Legujabb és leghasznosabb méhészkönyv. U. ott, 1816. (2. kiadás. U. ott, 1831.)

4. A nemes szivű gróf Nádasdy József Vincze. Egy valóságos igaz magyar történet. U. ott, 1816. (Fordítás. Nádasdy csak költött személy.)

5. A magyiás ezermester, melyet Eckartshausenből Philadelphiából és Wagner János Mihály irásaiból egybeszedett németből fordítva magyar nyelven kiadott. U. ott, 1816.

6. Második József császár élete és tette. U. ott, 1816. Két kötet.

7. Az orosz hadi fogoly a francziák között. Kotzebue után ford. U. ott, 1816.

8. Európai hires zsiványok, utonállók, tolvajok... Schiller Fridrik után. U. ott, 1816. Két kötet.

9. Somlyai Báthory István elébb erdélyi fejedelem azután lengyel király élete. U. ott, 1817.

10. Közönséges vagy is universalis geographia, bécsi congressusban történt változások szerént ford. Cannabich után németből. U. ott, 1817. Két kötet.

11. A valóságos világban, sok történeteken keresztül ment Tátos; vagy fejér májú embereknek galériájok. Rittgraff után németből. U. ott, 1818. Két kötet.

12. A gályás rabszolga, vagy: Az én életemnek szomoru történetei, melyeket saját jobb kezemmel irtam meg. U. ott, 1822. Három rész. (Latinból ford. Kézirata a n. múzeumban.)

14. Planum tabulare, vagy a kir. curiának végzései melyeket ama boldog emlékezetű Maria Theresia császárné és Magyarország királynéja rendbe szedetett 1769. eszt. most pedig magyar nyelven kiadta. Buda, 1825.

Szinművei: Corvinus Mátyás vagy a hűség győzedelme, nemzeti hősjáték 4 felv. Weidmann után ford. (Előadták először Budán 1834. június 10-én, Pesten 1836. jún. 21., Budán szept. 10.) és ugyanaz Mátyás Király Moldvában czímmel előadatott Pesten 1842. szept. 26; Kotzebuenak Keresztes vitézek czímű, 5 felv. színjátékát is lefordította.

Kézirata: Megvilágosíttatott Verbőczy. Első rész. pest, 1825. 4-rét 667 lap. (N. Múzeum kézirattárában.)

Szombathy, Sárospataki ref. Kolleg. Historiája 39.

Toldy, Bibliogr. (Tud. Tár 1836. 209.)

Nagy Iván, Magyarlország Családai III. 211.

Szinnyei Könyvészete.

Ambrus, Vázlatok a Losonczi Gymnasium háromszázados Életéből 14.

Figyelő XVII. 150.

Petrik Bibliogr.