Kezdőlap

Daday Jenő, (deési),

bölcselet doktor, a m. n. múzeum segédőre, a m. tud. akadémia lev. tagja, D. Elek földbirtokos és kisbúni Méhesy Sarolta fia, előbbinek unokaöcscse, szül. 1855. máj. 24. Buzamezőn Szolnok-Dobokamegyében; a gymnasiumot 1874-ben végezte a kolozsvári ev. ref. főiskolában, ugyanott az egyetem math.-term. tud. karához természetrajzi tanárjelöltnek iratkozott be. Egyetemi tanulmányai első évében megnyerte az állami állattani ösztöndíjat, melyet három éven át élvezett. 1875-ben a kolozsvári egyetem math. term. tud. karától az állattanból kitűzött pályakérdést oldotta meg. 1878. márcz. a természetrajzi tudományokból bölcselet doktori oklevelet nyert; júniusban a természetrajzból, mint főtárgyból és a vegytanból mint melléktárgyból tanárrá képesíttetett. 1878. május 1. a kolozsvári egyetem állat- s összehasonlító boncztani tanszéke mellett tanársegéd lett és e minőségben szolgált 1885. szept.-ig. Tanársegédeskedése ideje alatt az 1882-83. tanév első felében magántanári képesítést nyert és a második félévben e mellett még az állat- és összehasonlító boncztanból mint helyettes, rendes előadásokat is tartott és a tanárképző-intézeti s az állattani gyakorlatokat is vezette. 1885. szept. állami ösztöndijjal a nápolyi Stazione zoologica-ba utazott, hol 1886. máj. végeig működött. Nápolyból visszatérve folytatta a kolozsvári egyetemen magántanári előadásait. 1887. febr. 1. a kecskeméti állami főreáliskolához helyettes tanárnak küldötték ki, hol júl. 11-ig tanított, midőn a m. n. múzeum állattárában segédőr lett. 1888-ban a budapesti kir. tud. egyetemnél magántaár lett. A m. tudom. akadémia 1889. máj. 3. megválasztotta lev. tagjává, 1891. decz. a moszkvai cs. ethnographiai s anthropologiai társaság szintén tagjává választotta.

Természetrajzi, főleg állattani czikkei a következő lapokban és folyóiratokban jelentek meg: Szolnok-Doboka (1878), Kelet (1880. 226. sz.). Erdélyi Gazda (1883), Nemzeti Nőnevelés (1882. 1885.), Természettud. Közlöny (1883 óta), Ellenzék (1885. Nápolyi levelek), a kolozsvári Orvos Term. Értesítő (1879-től), a budapesti Természetrajzi Füzetek (kisebb czikkek), Akadémiai Értesítő (1891. A m. tud. akadémia zoologiai kiadványai 1832-től 1890-ig. Névtelenül.), Természettud. Társulat Emlékkönyve (1892. Az alsóbbrendű édesvizi állatok szülői gondoskodása.)

Munkái:

1. Adalékok a rotatoriák ismeretéhez. Kolozsvár, 1877. (Erd. Múz. Egylet Évkönyvei II. k. 6. sz.)

2. A rotatoriák himeiről. Ugyanott, 1878. (Doktori értekezés.)

3. A gryllotalpa vulgaris táplálkozás módjáról. Ugyanott, 1878. (Értesítő a kolozsvári Orvos-Term. Társulat Szaküléseiről III.)

4. A gryllotalpa vulgaris L. élődi fonálférgei. U. ott, 1879. (Orvos-Term. Értesítő IV. Term. Szak.)

5. Rana esculenta L. var. rana ridibunda. Pall. U. ott, 1879. (Orvos-T. Ért. IV. Term. Szak.)

6. Oecistes crystallinus, Ehrb. Bpest, 1879. (Természetrajzi Füzetek III.)

7. Az álskorpiók vérkeringési szervéről. U. ott, 1880. (Term. Füz. IV.)

8. A pesterei barlangban tett kutatások eredménye. Kolozsvár, 1880. (Orv. T. Ért. V. Term. Szak.)

9. Észrevétel dr. Primics Gy. Ősemlősök csontjai a pesterei barlangból cz. czikkére. U. ott, 1880. (Orv. T. Ért. VI. Term. Szak.)

10. Az álskorpiók boncztana. U. ott, 1882. (Orv. T. Ért. VII. Term. Szak.)

11. Adatok Kolozsvár és környéke crustacea-faunájának ismeretéhez. U. ott, 1882. (Orvos. Term. Ért. vII. Term. Szak.)

12. Adatok a sz. Anna és Mohos tó faunájának ismeretéhez. Kolozsvár, 1883. (Orv. T. Ért. VIII. Term. Szak.)

13. Uj adatok a kerekesférgek ismeretéhez. Bpest. (Akad. Math. és Term. Ért. I. köt. 8. 9. füzet.)

14. Ichthydium Entzii, a kolozsvári édesvizi fauna egy új alakja. U. ott, 1883. (Term. Füz. V.)

15. A magyar állattani irodalom ismertetése 1870-1880-ig. U. ott. 1882.

16. Adatok a dévai vizek faunájának ismeretéhez. Kolozsvár, 1883. (Orvos T. Ért. VIII. Term. Szak.)

17. Neue Beiträge zur Kenntniss der Räderthiere. U. ott, 1883. (Math. u. N. Berichte aus Ungarn.)

18. Házi állataink eredetéről. Kolozsvár, 1883. (Orvos Term. Ért. Népszerű Szak. 5. sz.)

19. Adatok a Retyezát tavai Crustacea-faunájának ismeretéhez, Budapest, 1883. (Term. Füzetek VII.)

20. Adatok a Cilioflagellaták ismeretéhez. U. ott, 1883. (Értek. a term. tud. kör. XIII. 15. sz.)

21. Über eine Polythalamie der Kochsalztümpel bei Déva in Siebenbürgen. Leipzig, 1884. (Zeitschrift f. wiss. Zoologie XL.)

22. Catalogus Crustacerum faunae Transylvaniae. Kolozsvár, 1884. (Orv. Term. Ért. term. Szak.)

23. Uj adatok a kerekesférgek ismeretéhez. Budapest, 1884. (Mathem. és Term. Közlem. XIX. 2. sz.)

24. A Magyarországban eddig talált szabadon élő evezőlábú rákok magánrajza. U. ott, 1884. (Math. és T. Közlem. XIX. 5. Az akadémia által dicsérettel kitüntetett pályamű.)

25. A Balaton titkai. Kolozsvár, 1885. (Orvos T. Ért. Népsz. Szak. 4. sz.)

26. Ujabb adatok Kolozsvár és Erdély crustacea-faunájának ismeretéhez. U. ott, 1885. (Orvos T. Ért Term. Szak.)

27. Adatok a Balaton faunájának ismeretéhez. Budapest, 1884. (Math. és Term. Ért. III. 6. 7.)

28. Uj állatfajok Budapest édesvizi faunájából. U. ott, 1884. (Term. Füzetek IX.)

29. Névjegyzék és tárgymutató a kolozsvári orv. term. tud. társ. 1876-tól 1883-ig megjelent kiadványaihoz. Kolozsvár, 1884.

30. Jelentés az 1884. év nyarán Magyarország különböző vidékein végzett crustaceologiai kutatások eredményéről. Budapest, 1885. (Mathem. és Term. Közlemény. XX. 3.)

31. Adatok Magyar- és Erdélyország néhány édesvizű medenczéjének nyilt tükri faunájához. U. ott, 1885. (Orvos Term. Ért.)

32. Jelentés az erd. orsz. múzeumegylet igazgatóválasztmányának megbizásából az 1885. év nyarán végzett chiropterologiai gyűjtések eredményeiről, és az erd. orsz. múzeum-egylet denevér-gyűjteményének jegyzéke. U. ott, 1885. (Orv. Term. Ért.)

33. A Hexarthra polyptera Schm. boncz-, szövet- és élettani viszonyai. Budapest, 1886. (Term. Füz. X. A kir. m. term. tud. társulattól 300 forinttal jutalmazott pályamű.)

34. Ein kleiner Beitrag zur Kenntniss der Inusorien-Fauna des Golfes von Neapel. Berlin, 1886. (Mittheilungen aus d. zool. Station zu Neapel VI.)

35. Einiges über F. v. Stein's Cilioflagellaten-Gattung Cenchridium. Leipzig, 1886. (Zool. Anzeiger.)

36. Uj adatok Erdély denevér faunájának ismeretéhez. Budapest, 1887. (Értekezések a term. tud. kör. XVI. 7.)

37. Monographie der Familie der Tintinnodeen. Berlin, 1887. (Mittheilungen aus der zool. Station zu Neapel VII. 4.)

38. Tintinnodeák szervezeti viszonyai. Budapest, 1887. (Mathem. és Term. Közlem. XXII. 4. sz.)

39. Conspectus specierum Branchiopodorum faunae Hungaricae. U. ott, 1888. (Mathem. és Term. Közlem. XXIII. 3. sz.)

40. A heterogenesis egy érdekes esete a kerekesférgeknél. U. ott, 1888. (Mathem. és Term. Értesítő. VII. 1. sz.)

41. A nápolyi öböl dinoflagellatáinak rendszeres átnézete. U. ott, 1888. (Term. Füzetek XI. 2. sz.)

42. Egy szabadon uszó acineta a nápolyi öbölből. U. ott, 1888. (U. ott).

43. Egy új cercaria-forma a nápolyi öbölből. U. ott, 1888. (U. ott).

44. A magyar nemzeti múzeum álskorpióinak áttekintése. U. ott, 1888. (Term. Füz. XII. 3. 4. f. Németűl is u. ott.)

45. A magyarországi cladocerák magánrajza. U. ott, 1888.

46. Adatok a Kaukázus álskorpiófaunájának ismeretéhez. Ugyan ott, 1889. (Term. Füz. XII. 1. f.)

47. Egy braziliai uj álskorpiófaj a magyar nemz. múzeum állattárában. U. ott, 1889. (U. ott.)

48. Ujabb adatok a magyar-fauna álskorpióinak ismeretéhez. U. ott, 1889. (U. ott).

49. Ubersicht der Branchipus-Arten Ungarns. U. ott, 1889. (Mathem. Naturw. Berichte aus Ungarn VI.)

50. Előmunkálat a rovartani magyar műszótárhoz. A kir. m. term. társ. megbizásából. U. ott, 1889. (Kézirat gyanánt).

51. Adatok a Balkán-félsziget álskopriófaunájának ismeretéhez. Ugyanott, 1889. (Term. Füz. XII. 2. 3. f.)

52. Erdély faunájának zázlábúi. U. ott, 1889. (U. ott).

53. A magyarországi myriopodák magánrajza. Ugyan ott, 1889.

54. A nápolyi öböl rotatoriái. U. ott, 1890. (Term. Ért. XIX. 7. sz.)

55. A m. n. múzeum idegenföldi myriopodái. U. ott, 1890. (Term. Füz. XII. 4. f.)

56. Branchipus paludosos Müll. O. Fr. a magyar faunában. U. ott, 1890. (U. ott, XIII. 1. f. Németűl is.)

57. A budapesti könyvtárakban található természetrajzi folyóiratok jegyzéke. U. ott, 1890. (M. Könyv-Szemle.)

58. A magyarországi diaptomus-fajok átnézete. U. ott, 1891. (Term. Füz. XIII. 4. f.)

59. Die Räderthiere des Golfes von Neapel. Ugyanott, 1891. (Mathem.-Naturw. Berichte aus Ungarn VIII.)

60. Az Asplancha-fajok áttekintése és hazai képviselőik. U. ott. 1891. (Mathem. és Term. Értesítő IX. 8. 9. f.)

61. Adatok Magyarország édesvízi mikroskopos faunájának ismeretéhez. U. ott, 1891. (Term. Füz. XIV. 1. 2. f.)

62. Schizocerca diversicornis Daday, vagy brachionis amphifurcatus Imhof. Synonymikai észrevétel. U. ott, 1891. (Term. Füz. XIV. 1. 2. f. Németűl is u. ott és a lipcsei Zoolog. Anzeigerben.)

63. A magyar állattani irodalom ismertetése 1881-től 1890-ig. U. ott, 1891.

64. Az eddig pontosan ismert diaptomus-fajok meghatározó táblázata. U. ott, 1891. (Term. Füz. XVI. 1. 2. f.)

65. A Balaton microscopos állatairól. U. ott, 1891. (M. Földrajzi Társ. Balaton-Bizottságának Jelentésé-ből.)

66. Vezető az állattárban. Bpest, 1891. (Névtelenűl.)

A Term. Füzetekből különnyomatban megjelent értekezések u. ott németűl és szintén különnyomatban is megjelentek.

M. Tud. Akad. Értesítője 1882-83. 1885-89.

M. Könyvészet 1886-89.

Horváth Ignácz Könyvészete 1888-89.

M. Salon VIII. 1888. arczk.

M. Tud. Akademiai Almanach 1890. 286. 1891. 130. 1892. 130. és önéletrajzi adatok.