Kezdőlap

Dálnoky Márton,

ev. ref. leánytanító és Fábián Julianna költőnőnek a poézisben magán tanító-mestere; 1792 végén lemondott tanítói hivataláról és Aradmegyébe költözött, hol később tiszttartó lett Petrisben.

Levele ns Arad várm. első alispánjához tek. Kovács János úrhoz a római régiségekről. (Tud. Gyűjt. 1824. X. 29. Észrevételek Haliczkytól. U. ott, 37. l.)

Munkája: Hélicon alyából felnőtt virágszálatska, melyet hazánk nemes dámáinak, főképen pedig n. sz. k. Rév-Komárom városa, mind belső, mind külső virtusokkal ékeskedő kis asszonyainak s kegyes szűzeinek kedveskedik. Komárom, 1793.

Komáromi ev. ref. egyház jegyzőkönyve.