Kezdőlap

Dálnoky Nagy Lajos,

jogi doktor, megyei főjegyző, előbbinek fia, szül. 1862. ápr. 9. Miskolczon Borsodmegyében; középiskoláit szülővárosában az ev. ref. lyceumban és a pozsonyi államgymnasiumban végezte; a jogot a budapesti egyetemen hallgatta, hol jogi doktorrá felavattatván, 1886-ban borsodmegyei tiszt. megyei aljegyző, 1887-ben belügyminiszteri segédfogalmazó lett; majd aradi főispáni titkárrá neveztetett ki. 1891-ben megyei főejgyzővé választatott meg.

Első irodalmi kisérlete ford. költemény Lessingből a Fővár. Lapokban jelent meg 1879-ben, mely lapnak 1883 óta rendes dolgozótársa; művei nagyobb részt kisebb lyrai költemények és epigrammák.

A harag cz. egy felv. verses dramolettejét 1891. márcz. 23. adták először Budapesten a n. szinházban és okt. 30. Kolozsvárt.

Vasárn. Ujság 1891. 13. sz.

Borsodmegyei Lapok 1891. 56. sz.

Kolozsvár 1891. 248. sz. és önéletr. adatok.