Kezdőlap

Dalotti Németh Ödön,

főgymnasiumi tanár, szül. 1846. aug. 7. Budapesten, (családja Olaszországból költözött be); tanult Komáromban, Pozsonyban, Kecskeméten, hol theologussá lett; azután a budapesti s bécsi egetem hallgatója volt; innét hazatérve, a kecskeméti ev. ref. egyház hívta meg nőnevelőintézete vezetésére. Tanári állása mellett letette mind a két papi vizsgálatot. 1880 óta a kecskeméti ev. ref. főgymnasiumban a magyar nyelv és irodalom tanára.

Az 1873-ban megindult Kecskemét cz. lapnak rendes dolgozótársa lett és különösen színbirálatait a budapesti Színpad cz. szaklap is rendesen ávette; írt a fővárosi lapokba is különböző álnevek alatt értekezéseket és beszélyeket; sokat fordított olaszból és németből péld. Saphirtól.

Szerkesztette a Kecskemét czímű hetilapot 1878. máj. 26-től 1879. ápr. 13-ig és 1892. jan.-tól szerkeszti a Kecskeméti Lapokat.

Mint a Katona József-kör tagja székfoglaló értekezése Petrarca élete és költészete a társaságnak ez évben megjelenő Évkönyvében lesz közzé téve.

Kéziratban vannak: Olasz-magyar szótára (1873-ból) és Széptana.

Önéletrajzi adatok.