Kezdőlap

Damiani János (tuhegli),

pozsonyi, később váczi kanonok, tuhegli D. Lukács ezredes és Edelenhausen Felicitas bárónő fia, szül. 1710. jún. 21. Tuhegliben Boszniában; 1726-ban Rómába ment, a szent Péter és Pál collegiumban végezte bölcseleti s theologiai tanulmányait és 1735. márcz. 5. misés pappá szenteltetett föl. XII. Kelemen pápa ajánlatára Eszterházy Imre esztergomi érsek 1737. aug. 12. pozsonyi kanonokká nevezte ki. A primási szék üresedése alkalmával Mária Terézia 1749. jan. 2. ugyanott primicerius vagy kántorkanonokká tette. Althan Mihály Károly váczi püspök nem sokára egyházmegyéjébe vette s püspökhelyettessé s papnevelőintézeti igazgatóvá tette. Althan halála után lemondott hivatalairól és az irodalomnak élt. Végre Migazzi Kristóf bécsi herczeg-érsek 1768. ápr. 10. kinevezte a váczi egyház kormányzójává. Meghalt?

Munkái:

1. Maria dei genitrix virgo suae animationis instanti speculum sine macula. Posonii, 1758.

2. Doctrina verae Christi ecclesiae ab omnibus praecipuis antiqui, medii et novi aevi haeresibus vindicata complectens bis centum famigeratissimas controversias in canonicis scripturis, solidisque rationibus fundatas. U. ott, 1760.

3. Justa religionis coactio, seu apodixis quod reges, principes, magistratus, et dynastiae romano-catholici, habita occasione et opportunitate, possint, ac debeant acatholicos in suis ditionibus commorantes, cogere, mediis etiam violentis, imo et extremis (quoties mitiora non prosint) ad amplectendam veram et unica salvificam romano-catholicam fidem. Editio altera. Budae, 1763. (A m. kir. helytartótanács 1770. jún. 25. kelt rendeletével elkoboztatta.)

Kéziratban: Maria triumphans és Examen libri Symbolici Russorum (1778.)

Horányi, Memoria I. 460.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 252.

Katona, Historia Critica XXXIX. 946.

Ersch und Gruber, Allg. Encyclopaedie XXII. (Rumy).

Nagy Iván, Magyarország Családai II.

Tört. Tár 1881. 267. (Concilia.) 1882. 365. l.

Petrik Bibliogr.