Kezdőlap

Daniss Zsigmond,

kath. plébános, szül. 1817. jan. 7. Székesfehérvárott, hol atyja hivatalnok volt; a gymnasiumot szülővárosában, a bölcseletet Váczon végezte. 1834-ben Székesfehérvárt a növendékpapok közé lépett és a hittudományok hallgatására Bécsbe a Pázmányintézetbe küldték. 1840-ben áldozó-pappá szentelték; ezután mint magánnevlő s segédlelkész működött; később agárdi, majd tótfalusi lelkész lett, hol 1863. ápr. 21. meghalt.

A Regélő és Honművész 1836-37-ben költeményeket hozott tőle K. Zs. jegyek alatt 1851-től a Katholikus Néplapba irt több beszélyt, és Katholikus hitélet cz. leveleket. Vörösmarty Mihálynak nagy tisztelője volt és a velenczei gyászünnepélyen beszédet mondott fölötte, melynek kézirata gróf Nádasdy Lipótné birtokába jutott.

Danielik, M. Irók II. 54.

M. Sion 1863. 400. 1864. 78.

Kath. Néplap 1865. 1. sz. (Sirirata.)

Figyelő XIII. 104.